بیمه باربری با شرایط C

بیمه باربری با شرایط C :

در بیمه با شرایط C نیز همانند شرایط B تعهد بیمه گر محدود به جبران خسارتهایی است که در نتیجه بروز حوادث مندرج در متن شرایط ایجاد شود، منتهی تعهدات محدودتر است.

خطرات بیمه شده:
این بیمه خطرات زیر را (به استثنای موارد مندرج در بندهای 4، 5، 6، 7 مجموعه شرایط) پوشش می دهد.

خطرات تحت پوشش کلوز C
این بیمه کلیه خطرات مذکور در شرایط B رابه استثنای بندهای6 ) زلزله ، آتشفشان یا صاعقه) و پ (ورود آب دریا ، دریاچه یا رودخانه به کشتی ، شناور، محفظ ه کالا ، کانتینر ، لیفت وان یا محل انبار)  و ت (تلف شدن کلی هر بسته در کشتی یا شناور و یا تلف کلی هر بسته به علت افتادن به هنگام بارگیری و یا تخلیه کشتی یا شناور )  را تحت پوشش قرار می دهد.
توضیح آنکه : در شرایط C نیز همانند شرایط B خطراتی بشرح ذیل اضافه می گردد.
-بانضمام عدم تحویل یک بسته کامل تجاری ط بق کلوز پیوست .
-تلف کامل هر بسته در حین بارگیری و ترانس شیپمنت و تخلیه .

استثنائات
موارد استثناء در این شرایط نیز همانند استثنائات مذکور در شرایط B می باشد.

1- از بین رفتن یا آسیب وارده به مورد بیمه که مطلقا مرتبط با یکی از موارد زیر باشد:
- آتش سوزی یا انفجار.
- به گل نشستن، برخورد با کف دریا، غرق شدن یا واژگون شدن کشتی یا شناور.
- واژگون شدن یا از راه و خط خارج شدن وسیله حمل زمینی.
- تصادم یا برخورد کشتی، شناور یا هروسیله حمل دیگر با هرجسم خارجی به غیر از آب.
- تخلیه کالا در بندر اضطراری.

2 - از بین رفتن یا آسیب دیدگی مورد بیمه که علت آن یکی از موارد زیر باشد:
- فدا کردن کالا در جریان خسارت عمومی.
- به دریا انداختن کالا جهت سبک سازی کشتی.