لزوم خرید بیمه های تمام خطر

لزوم خرید بیمه های تمام خطر

‌ماده21 شرایط عمومی ‌پیمان طی بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) پیمانکار را ملزم به حفاظت از کارگاه و شخص ثالث و بیمه و همچنین مراقبت‌های لازم نموده است.

مفاد این بند در زیر آمده است :

"پیمانکار مکلف است که پیش از شروع کار،تمام یاآن قسمت ازکارهای موضوع پیمان راکه دراسنادومدارک پیمان تعیین شده است، درمقابل مواردی ازحوادث مذکور دراسناد یاد شده به نفع کارفرما نزد موًسسه ای که مورد قبول کارفرما باشد، بیمه نموده و بیمه نامه هارابه کارفرما تسلیم کند.بیمه نامه هاباید تا تاریخ تحویل موقت اعتبار داشته باشد،تازمانی که تحویل موقت انجام نشده است،پیمانکارمکلف است که بیمه نامه ها راتامدتی که لازم است تمدید کند.کارفرماهزینه های مربوط به بیمه به شرح پیشگفته را در مقابل ارائه اسناد صادرشده ازسوی بیمه گر،عیناً به بیمه گر پرداخت می کند.آن قسمت از هزینه بیمه که مربوط به مدت تاخیر غیر مجاز پیمانکار باشد،به حساب بدهی پیمانکار منظور می شود.

درصورت بروزحادثه ای که باعث ازبین رفتن تمام یاقسمتی ازکارهای انجام یافته و مصالح و تجهیزات پای کار شود، پیمانکار موظف است که: اولاً مراتب را فوراً به کارفرما و مهندس مشاور و طبق مقررات بیمه به بیمه گر اطلاع دهد.

ثانیاً:طبق دستور کارفرما یا مهندس مشاور،کارها را به حالت اولیه بازگرداند.برنامه زمانی انجام کارهای پیشگفته توسط پیمانکار تهیه می گردد و پس از تاًیید مهندس مشاور و کارفرما ، به اجرا درمی آید.کارفرما خسارتهای وارد بر آنچه راکه بیمه شده است از بیمه گر وصول می نماید و مبلغ وصول شده رابرای تجدیدعملیات به تناسب پیشرفت کارو طبق هزینه تمام شده،اعم از هزینه مستقیم یا غیر مستقیم (بالاسری)، با تاًیید مهندس مشاور به تدریج یا اعاده کاربه حالت اولیه به پیمانکار پرداخت می کند. کارفرما باید کارهای موضوع پیمان رابه نحوی بیمه کندکه در صورت بروز حادثه، خسارت دریافتی از بیمه گر برای اعاده کارها به حالت اولیه کافی باشد،درصورتی که تکلیف بیمه کار در اسناد و مدارک پیمان تعیین نشده باشد،پیش ازشروع کار،پیمانکار چگونگی بیمه کار را از کارفرما استعلام می نماید و کارفرما درمدت 10 روز کارها و حوادث مشمول بیمه راتعیین وبه پیمانکار ابلاغ می کند تا پیمانکار طبق مفاد این بند،درمورد بیمه کاراقدام کند . اگر کارفرما عملیات موضوع پیمان رابیمه نکند،درصورت وقوع حادثه، جبران خسارتهای واردشده به عهده اومی باشد."