بیمه ریسکهای تکمیل شده ساختمانی CECR

بیمه ریسکهای تکمیل شده ساختمانی(Civil Engineering Completed Risks)

شرح خطرات و خسارات تحت پوشش در بیمه ریسکهای تکمیل شده ساختمانی

 
 1. صاعقه - انفجار – آتش سوزی
 2. زلزله - زلزله دریائی - آتشفشان
 3. رانش زمین - نشست زمین - لغزش زمین - ریزش کوه یا صخره
 4. سرما - برف - بهمن - یخبندان
 5. سیل - طغیان آب - امواج دریا
 6. طوفان - گردباد - تندباد
 7. تصادم با یا سقوط اشیاء از هر وسیله نقلیه زمینی، هوائی یا آبی
 8. خسارتهای ناشی از کاربرد آب یا سایر اقدامات بمنظور اطفای حریق
 9. سقوط - تصادم - واژگونی
 10. خرابکاری غیر گروهی

بیمه گذار میتواند با پرداخت حق بیمه اضافی خطر سرقت با شکست حرز را نیز تحت پوشش قرار دهد.

 

اهداف بیمه نامه

 

این بیمه خسارتهای وارد به انواع سازه های احداث شده در زمان بهره برداری از قبیل ساختمانهای مسکونی، اداری، تجاری، برج ها، جاده ها، راه آهن، فرودگاه، کانالهای آبیاری، پلها، تونلها، سدها، موج شکن و اسکله، خطوط لوله آب، نفت، گاز، فاضلاب و نیز انبارها و معادن را تحت پوشش قرار می دهد.
بیمه ریسکهای تکمیل شده از نوع بیمه با خطرات معین بوده و خسارتهایی که در متن بیمه نامه ذکر گردیده است را تحت پوشش قرار می دهد.

مدت بیمه:

حداکثر یکسال میباشد که میتواند بنا به درخواست بیمه گذار تمدید گردد.

سرمایه مورد بیمه:
1) ارزش سازه (شامل ارزش ساخت مجدد مورد بیمه مشابه با احتساب حقوق و عوارض گمرکی و هزینه حمل درصورت وجود)
2)
برداشت ضایعات (مبلغی که برای پاکسازی محل مورد بیمه از ضایعات ناشی از خسارت یا تخریب قسمتهای غیرقابل استفاده درصورت تمایل بیمه گذار به سرمایه مورد بیمه اضافه میشود که معمولاً بین 2 تا 10 درصد ارزش سازه میباشد)


فرانشیز بیمه:
- حوادث طبیعی 10% هر خسارت حداقل .......... ریال در هر حادثه
- سایر حوادث 10% هر خسارت حداقل .......... ریال در هر حادثه
تذکر: خسارت کلی درهنگامی است که کل سرمایه مورد بیمه از بین رفته یا هزینه نجات و یا تعمیرات آن بیش از سرمایه مورد بیمه گردد.
مشاهده اطلاعات تکمیلی و نکات مهم در بیمه ریسکهای تکمیل شده ساختمانی

چه کسانی به این بیمه نامه نیاز دارند

 

کلیه پیمانکاران سازه های ساختمانی و نیز مالکین و بهره برداران از سازه ها به این بیمه نامه نیاز دارند.

موارد الزام قانونی بیمه نامه

 

برای این بیمه نامه هیچگونه الزمات قانونی تعیین نشده و بیمه نامه بنابر اختیار شخص تهیه می گردد.

شرایط عمومی و شرح کامل بیمه نامه.

   

شرایط و فرآیند فسخ بیمه نامه

 

این بیمه نامه ممکن است قبل از انقضای مدت با اخطار قبلی و کتبی 20 روزه از طرف بیمه گر یا بیمه گزار در موارد زیر فسخ گردد:

 1. در صورت عدم پرداخت حق بیمه و حق بیمه اضافی در سر رسیدهای معین.
 2. در صورت تشدید خطر و عدم موافقت بیمه گزار به پرداخت حق بیمه اضافی مربوطه
 3. در صورت کتمان یا اظهار خلاف واقع در بیمه گزار به طور غیر عمد درباره وضعیت خطر و احراز این امر قبل از وقوع حادثه
 4. بعد از هر خسارت که بیمه گر ملزم به جبران آن باشد

 

فسخ از طرف بیمه گزار:

در صورتی که کیفیت تشدید خطر کاهش یافته و یا از بین رفته و بیمه گر به تخفیف حق بیمه راضی نشود.
تبصره: در صورت فسخ از طرف بیمه گر، باید حق بیمه مدنی که باقی مانده است به صورت روزشمار محاسبه و به بیمه گزار برگشت شود، (به استثنای موارد مندرج در قانون بیمه) در صورت فسخ بیمه نامه از طرف بیمه گزار، حق بیمه برگشتی بر اساس تعرفه بیمه کوتاه مدت محاسبه خواهد شد