شرایط عمومی بیمه دزدی با شکست حرز

شرایط عموم بیمه دزدی با شکست حرز

بر اساس درخواست بیمه گذار و با توجه به ماده 13 شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی و قانون مسیولیت مدنی مصوب سال 1339 و با در نظر گرفتن مقررات واستثنایات ذیل، این بیمه نامه خسارت مستقیم وارد به اموال مورد بیمه و اشیاء تحت مالکیت یا اموال در تصرف قانونی همسایگان را که ناشی از آتش سوزی، انفجار، ترکیدگی لوله آب و فاضلاب باشد، با توجه به شرایط ذیل جبران می نماید:

 • ماده 1- میزان تعهد بیمه گر:
  بیمه گر خسارت ناشی از فقدان یاخرابی اموال بیمه شده را که در نتیجه سرقت با شکست حرز روی دهد حداکثر تا مبلغ بیمه شده جبران می کند.
 • ماده 2- سرقت با شکست حرز:
  موارد زیر سرقت با شکست حرز محسوب می شود:
  الف) بالا رفتن از دیوار محل استقرار اموال بیمه شده یا شکستن درب و یا خراب کردن دیوار و نظایر آن.
  ب) باز کردن در به وسیله کلید تقلبی و سایر آلات و ادواتی که عادتاً برای باز کردن قفل به کار نمی رود.
  ج) ورود سارق به محل قرار گرفتن اموال بیمه شده در شب.
  د) ورود به محل با ارعاب و تهدید بیمه گذار و یا سایر اعضاء خانواده و یا خدمتگزار به جان یا آبروی آنها.
 • ماده 3- اموال مورد بیمه
  تعهد بیمه گر تنها شامل موالی است که صورت ریز و ارزش تفکیکی آن منضم به بیمه نامه بوده و بیمه گر نسبت به بیمه سرقت آن موافقت کرده باشد.
 • ماده 4- استثنایات:
  الف) سرقت های ناشی از جنگ، اعتصاب، اغتشاش، شورش و بلوا مگر آنکه مورد بیمه علاوه بر خطر سرقت در مقابل این خطرها نیز بیمه شده باشد.
  ب) سرقت هایی که در هنگام آتش سوزی، انفجار، سیل و زلزله رخ می دهد.
  ج) سرقت هایی که بوسیله خدمتگزاران یا افرادی که با بیمه گذار در یک جا زندگی می کنند روی می دهد. تبصره-خانواده:منظورازخانواده عبارت ازسرپرست خانواده وافرادتحت تکفل او.
 • ماده 5- وظایف بیمه گذار:
  بیمه گذار موظف است علاوه بر پرداخت حق بیمه مقرر و انجام اقدامات ایمنی در جهت جلوگیری از وقوع سرقت، چنانچه اموال بیمه شده، به سرقت رفته و یا در نتیجه سرقت خسارتی به آن وارد شود اقدامات ذیل را به عمل آورد:
  الف) بلافاصله پس از سرقت، اداره آگاهی یا کلانتری یا سایر مراجع انتظامی ذیصلاح را آگاه کرده و در زمینه دستگیری سارق و کشف اموال مسروقه اقدام و با مقامات ذیصلاح همکاری لازم معمول دارد.
  ب) موضوع را فوراً با ذکر مبلغ تقریبی خسارت بصورت شفاهی یا از طریق تلفن به بیمه گر اعلام دارد و در نهایت نیز دراختیار بیمه گر قرار دهد.
  ج) ظرف مدت دو روز پس از اعلام خسارت فهرست جامعی شامل اموال مسروقه یا خسارت دیده تهیه و مراتب را کتباً تایید نماید.
  د) چنانچه متعاقب وقوع حادثه اطلاعاتی در مورد سرقت بدست آورد بلافاصله بیمه گر را از آن مطلع کند .

توجه: در صورتی که بیمه گذار وظایف خود را به موقع انجام ندهد بیمه گر می تواند از جبران تمام یا بخشی از خسارت خودداری کند. فرانشیز: از هر خسارت ............درصد بعنوان تعهد بیمه گذار کسر خواهد شد.

شرایط عمومی بیمه دزدی با شکست حرز

5 2302452