شرایط مخصوص بیمه ضایعات آبدیدگی ناشی از خطوط شبکه آبرسانی، فاضلاب، آب باران، برف و تگرگ

شرایط مخصوص بیمه ضایعات آبدیدگی ناشی از خطوط شبکه آبرسانی، فاضلاب، آب باران، برف و تگرگ

بر اساس درخواست بیمه‌گذار و با توجه به ماده 13 شرایط عمومی بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی بدین وسیله موافق می‌شود با در نظر گرفتن مقررات و استثنائات بیمه‌نامه فوق، خسارات وارده به مورد بیمه که در نتیجه حوادث زیر وارد شود مورد تامین می‌باشد.

 • الف) دامنه پوشش بیمه ای
  1. خسارت ناشی از ترکیدن، لبریز شدن، گرفتگی و سر ریز شدن منابع و مخازن آب و دستگاه‌های مشابه و یا شبکه آبرسانی و فاضلاب مربوط به محل مورد بیمه.
  2. خسارت ناشی از آب باران، برف و تگرگ مشروط به این که از طریق بام یا در نتیجه ترکیدن، گرفتگی لوله ها، لبریز شدن آبروی شیروانی و ناودان‌ها و یا منابع و مخازن آب مربوط به محل به مورد بیمه نفوذ کرده باشد.
 • ب) فرانشیز
  برای واحدهای مسکونی و غیر صنعتی 10 درصد حداقل 000/ 100 ریال و برای واحدهای صنعتی 10 درصد حداقل 000/000/ 1 ریال.
 • ج) استثنائات
  1. هرگونه هزینه مربوط به ترمیم استهلاک، فرسودگی و یا پوسیدگی دستگاهها، منابع، مخازن و شبکه آبرسانی.
  2. خسارت وارد به دستگاهها و شبکه لوله کشی منشاء حادثه منجر به خسارت.
  3. خسارت موضوع ردیف الف این شرایط (دامنه پوشش بیمه ای) در صورتیکه ناشی از سیل، طوفان، زلزله یا آتشفشان باشد، مگر آنکه خطرهای مذکور تحت پوشش بیمه‌نامه قرار گرفته باشند.
  4. خسارتهایی که در اثر تخلیه یا پر کردن مخازن دستگاههای خود کار اطفای (Sprinkler) حریق یا نشت از آنها اتفاق افتد.
  5. هزینه برف روبی، ذوب کردن یخ و ترمیم و یا تعویض عایق کاری و آسفالت بام.
  6. خسارت ناشی از نفوذ آب از سقف‌های شیشه‌ای یا پنجره طبقه زیر شیروانی یا شکاف هایی که در نتیجه تعمیر یا تجدید بنا بوجود آمده باشد.
  7. خسارت و خرابی ناشی از برف و تگرگ وارد به مورد بیمه‌ای که در محدوده فضای باز قرار گرفته باشد.
  8. خسارت‌های آبدیدگی مورد بیمه ناشی از خطوط شبکه آبرسانی و فاضلاب خارج از ساختمان محل مورد بیمه.
  9. خسارت ناشی از رطوبت زمین، نهرهای زیرزمینی، چاه‌های آب و قنات.