شرایط مخصوص بیمه‌نامه به ارزش جایگزینی

شرایط مخصوص بیمه‌نامه به ارزش جایگزینی

بدین وسیله موافقت و اعلام می‌گردد که در صورت وقوع خسارت ناشی از خطرات مورد تعهد به موارد بیمه شده (بندهای شماره ................) مربوط به بیمه‌نامه فوق اساس جبران خسارت بر مبنای هزینه تعویض و یا تعمیر به حالت اول و هزینه جایگزینی و بازسازی در محل کارخانه فعلی خواهد بود به طوری که موارد جایگزین شده از همان نوع بوده و جنس مرغوب تر و یا جامع تر از آنچه که بیمه شده، نباشد و ضمناً جبران خسارت، تابع شرایط و مقررات ویژه زیر و همچنین شرایط مقرر در بیمه‌نامه است.

شرایط ویژه:

 1. امور مربوط به تعویض یا بازسازی باید در اسرع وقت آغاز و حداکثر ظرف 12 ماه بعد از وقوع خسارت یا در ظرف مدتی که شرکت بیمه کتباً موافقت خود را در مورد آن اعلام نموده انجام شود درغیر این صورت پرداخت خسارت مطابق با مقررات بیمه‌نامه و بدون توجه به شرایط ویژه صورت خواهد گرفت.
 2. پرداخت مابه التفاوت خسارت بر مبنای ارزش جایگزینی با مبلغی که در صورت عدم الصاق این شرایط قابل پرداخت می‌باشد منوط است به انجام بیش از نصف عملیاتب ازسازی و جایگزینی موارد آسیب دیده.
 3. در حالت زیر پوشش جایگزینی تحت این شرایط خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط می‌گردد:
  • در صورتی که مبلغ بیمه شده در زمان قبل از حادثه کمتر از ارزش واقعی جایگزینی آن باشد در این صورت جبران خسارات بر اساس شرایط مندرج در بیمه‌نامه منجمله ماده 24 می‌باشد. چنانچه موارد بیمه تحت پوشش شرایط جایگزینی از چند قلم تشکیل شده باشد هر کدام از اقلام به تنهایی مشمول این قاعده خواهد بود.
  • بیمه‌گذار از اعلام قصد خود مبنی بر انجام تعویض یا نوسازی در ظرف 3 ماه از تاریخ وقوع خسارت یا در ظرف مدت دیگری که بیمه‌گر نسبت به آن کتباً موافقت نموده باشد خودداری نماید.
  • بیمه‌گذار قادر و یامایل به انجام تعویض و یا بازسازی موارد خسارت دیده در محل موضوع بیمه یا در محل دیگری که بیمه‌گر موافقت کرده نباشد.
  • در صورتی که تاریخ وقوع خسارت و آسیب دیدگی هر یک از اموال بیمه شده تحت این بیمه‌نامه، اموال مذکور توسط بیمه‌گذار یا از طرف وی به موجب بیمه‌نامه دیگری، با شرایط جایگزینی مغایر این شرایط، تحت پوشش قرار گرفته باشد تعهد بیمه‌گر به موجب بیمه‌نامه حاضر از آنچه در صورت عدم الصاق این شرایط به بیمه‌گذار تعلق می‌گرفت بیشتر نخواهد بود.
 4. شرایط جایگزینی صرفاً شامل ساختمان و ماشین آلات و تاسیسات می‌باشد.