شرایط مخصوص بیمه موجودی کالا به صورت شناور

شرایط مخصوص بیمه موجودی کالا به صورت شناور

بدین وسیله موافقت و اعلام می شود سرمایه بیمه شده مندرج در بند با بندهای شماره ...............بیمه نامه های شماره فوق جمعاً به مبلغ ...............ریال، تابع مقررات زیر می باشد:

 1. سرمایه و حق بیمه موقت
  مبلغی که به عنوان ارزش اموال مشمول این شرایط از طرف بیمه گذار تعیین می شود، مبلغ بیمه شده محسوب و معرف حداکثر تعهد بیمه گر و مبنای محاسبه حق بیمه موقت می باشد.
  1. افزایش مبلغ بیمه
   بیمه گذار موظف است حداکثر سقف پوشش بیمه ای مودر نیاز خود در طول مدت اعتبار بیمه نامه را در ابتدا معین نماید معهدا هرگاه ارزش موجودی از مبلغ بیمه شده مزبور تجاوز کند (اعم از اینکه در اثر تغییر مقدار و تغییر ارزش باشد) بیمه گذار جهت برخورداری از پوشش کافی می بایست در خواست کتبی افزایش مبلغ بیمه شده را به بیمه گر تسلیم نماید. افزایش مذکور منوط به پذیرش درخواست بیمه گذار از جانب بیمه گر و صدور الحاقی خواهد بود.
   تبصره: بیمه گر در صورت عدم پذیرش، مراتب را ظرف مدت دو روز اداری به بیمه گذار اعلام خواهد نمود.
  2. افزایش حق بیمه
   در صورت افزایش سرمایه مبلغ بیمه شده، نسبت به مبلغ قبلی، حق بیمه موقت نیز به همان نسبت برای بقیه مدت بیمه افزایش خواهد یافت.
 2. حق بیمه قطعی
  بیمه گذار موظف است میانگین موجودی واقعی هر ماه را بر اساس مستندات معتبر محاسبه و حداکثر تا دهم ماه بعد به بیمه گر اعلام نماید. چنانچه موجودی یک یا چند ماه به موقع اعلام نشود مبلغ بیمه شده ماخذ محاسبه حق بیمه آن ماه/ ماهها و مبین حداکثر تعهد بیمه گر در ماه/ ماههای مذکور خواهد بود. حق بیمه قطعی در پایان مدت بر مبنای میانگین ارزش موجودی به شرح یاد شده و بر اساس نرخ مندرج در بیمه نامه محاسبه خواهد شد و در هر حال میزان آن از نصف حق بیمه موقت کمتر نخواهد بود.
  تبصره: مهلت ده روز مندرج در بند 2 این شرایط صرفاً به منظور ارسال اظهار نامه ماهانه می باشد و در هر صورت بیمه گذار موظف است افزایش موجودی از سقف پوشش بیمه ای را بلافاصله با رعایت بند 1/1 این شرایط جهت صدور الحاقی مبنی بر افزایش موجودی به بیمه گر اعلام نماید.
 3. تعهد بیمه گر
  حداکثر تعهد بیمه گر بر اساس ارزش موجودی کالای مشمول بیمه در زمان وقوع حادثه می باشد مگر آن که ارزش موجودی بیش از مبلغ بیمه شده باشد که در این صورت بیمه گر فقط به تناسب مبلغ بیمه شده و ارزش موجودی متعهد خواهد بود.
 4. بررسی اسناد و مدارک
  بیمه گر مجاز خواهد بود اسناد و مدارک و دفاتر بیمه گذرا را در هر زمان که ضروری بداند مورد بررسی قرار دهد.