شرایط مخصوص بیمه شکست شیشه

شرایط مخصوص بیمه شکست شیشه

بر اساس درخواست بیمه گذار و با توجه به ماده 13 شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی بدین وسیله موافقت می گردد خسارت ناشی از شکست شیشه های منصوب در ساختمان به شرح مندرج در متن مورد بیمه، در اثر حادثه و برخورد جسم خارجی، به استثناء موارد زیر تحت پوشش بیمه نامه فوق الذکر قرار گیرد.
موارد زیر دارای پوشش بیمه ای نمی باشند:

 1. شکست شیشه های میان تهی مانند پارچ آب ، فنجان و ...
 2. شکست شیشه های تزئینی و یا قاب شده که روی آن با حروف برجسته و یا نقره کاری و یا نقاشی یا تزئینات هنری دیگری صورت گرفته باشد و یا هر نوع شیشه های زینتی مگر اینکه بعنوان شیشه ویترین و یا درب ورودی ساختمان به کار رفته باشد.
 3. شکست شیشه های موجود در کارخانه های تولید شیشه.
 • استثنائات
  1. شکست شیشه در اثر امواج احاصل از شکستن دیوار صوتی توسط هواپیماهای با سرعت مافوق صوت و یا هر شی دیگری که سرعت آن برابر سرعت صوت و یا بیشتر از آن باشد.
  2. خسارت ناشی از تعویض و یا تعمیر پنجره و یا درب و ویترین.
  3. خسارات ناشی از جنگ، اعتصاب، شورش، آشوب و بلوامگر آنکه حوادث مذکور دارای پوشش بیمه ای باشند.
  4. شکست شیشه در اثر طراحی غلط یا نشست ساختمان.
 • فرانشیز: از هر خسارت ده درصد حداقل یکصد هزار ریال به عنوان فرانشیز کسر خواهد شد.