شرایط مخصوص بیمه زلزله و آتشفشان

شرایط مخصوص بیمه زمین لرزه و آتشفشان

بر اساس درخواست بیمه گذار و با توجه به ماده 13 شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی، خطر زمین لرزه و آتشفشان که به موجب بند 2 ماده 31 شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی از خطرات مستثنی شده محسوب می گردند به ترتیب زیر تحت پوشش قرار می گیرند:

  1. خسارتی که مستقیماً در اثر زمین لرزه به مورد بیمه وارد می شود. بدیهی است خطر سرقت که ممکن است در اثر زمین لرزه واقع شود تحت پوشش نیست.
  2. خسارتی که در اثر فعالیت آتشفشان واقع می شود.
    تبصره: خسارات مذرکور در بند یک و دو که ظرف 48 ساعت متوالی (در زمان اعتبار بیمه نامه) اتفاق می افتد یک حادثه تلقی می شود.
  3. خسارات ناشی از رانش و حرکت زمین مشمول این شرایط نمی باشد مگر اینکه خطر مذکور دارای پوشش بیمه ای باشد.
  4. فرانشیز
    1. در مورد واحدهای مسکونی و غیر صنعتی فرانشیز هر خسارت برابر یک درصد ارزش مورد بیمه می باشد.
    2. در مورد واحدهای صنعتی حداقل فرانشیز برابر 15 درصد هر خسارت است.