شرایط مخصوص بیمه طوفان، گردباد و تندباد

شرایط مخصوص بیمه طوفان، گردباد و تندباد

بر اساس درخواست بیمه گذار و با توجه به ماده 13 شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی بدین وسیله موافقیت می شود خسارات مستقیم ناشی از طوفان، گردباد و تندباد تحت پوشش بیمه ای قرار گیرد.

تعریف
در ادبیات علمی طوفان عبارت است از هرگونه حرکت و جابجائی هوا و باد که سرعت آن km/h62 کمتر باشد. بدیهی است وقوع طوفان و گردباد و تندباد می بایست توسط مراجع ذیصلاح مورد تائید قرار گیرد.
استثنائات
خسارات وارد بر اموال منقولی که در فضای باز قرار دارند مگر این که توافق دیگری صورت پذیرفته باشد.
خسارات ناشی از تخریب زمین که بر اثر وزش طوفان، گردباد و تندباد به وجود آمده باشد.
سرقت از محل مورد بیمه بعد از وقوع طوفان.
خسارات ناشی از سقوط بهمن.
خسارات ناشی از امواج دریا.
خسارات ناشی از ورود آب از درزهای درب و پنجره.
فرانشیز:
از هر خسارت 10 درصد بعنوان تعهد بیمه گذار کسر خواهد گردید.