شرایط مخصوص بیمه صاعقه

شرایط مخصوص بیمه صاعقه

 • تعریف
  صاعقه عبارت است از تخلیه بار الکتریکی بین دو ابر یا ابر و زمین.
 • حدود پوشش بیمه ای
  خسارات ناشی از برخورد مستقیم صاعقه به اموال بیمه شده به هنگام فرود آمدن به زمین هر چند منجر به آتش‌سوزی نگردد با رعایت استثنائات زیر تحت پوشش است.
 • استثنائات
  1. خسارات ناشی از ورود بار الکتریکی زیاد حاصل از صاعقه در دستگاه‌های الکتریکی و الکترونیکی.
  2. خسارات وارد به دستگاه‌ها در اثر برخورد صاعقه با آنها ناشی از تخلیه الکتریکی حاصل از تبادل بار الکتریکی بین ابرها و خطوط انتقال برق با زمین.