جدول نرخ حق بیمه ، بیمه مسئولیت حرفه ای مشاوران براساس گروهها و تخصص ها

جدول نرخ حق بیمه ، بیمه مسئولیت حرفه ای مشاوران براساس گروهها و تخصص ها

 

ردیف

گروه

تخصص

نرخ درهزار

   

شهرسازی

۸/۰

   

ساماندهی و توانمندسازی بافتهای فرسوده و سکونتها

۸/۰

 

شهرسازی و معماری

طراحی شهری

۸/۰

۱

 

ساختمانهای آموزشی،بهداشتی ،ورزشی ودرمانی

۸/۰

   

ساختمانهای مسکونی،تجاری،اداری،نظامی،صنعتی

۸/۰

   

معماری داخلی

۸/۰

   

مقاوم سازی

۸/۰

   

راه سازی

۵/۱

   

راه آهن

۵/۱

۲

راه و ترابری

فرودگاهها

۵/۱

   

بندرسازی و سازه های دریائی

۵/۱

   

ترافیک و حمل و نقل

۵/۱

   

مقاوم سازی

۵/۱

   

سدسازی

۵/۱

   

شبکه آبیاری و زهکشی

۵/۱

۳

مهندسی آب

تاسیسات آب و فاضلاب

۵/۱

   

حفاظت و مهندسی رودخانه

۵/۱

   

مقاوم سازی

۵/۱

   

تولید توزیع و انتقال نیرو

۱

   

دیسپاچیگ و مخابرات نیرو

۱

۴

انرژی

انرژی هسته ای

۱

   

انرژی تجدید پذیر

۱

   

بهینه سازی انرژی

۱

   

مقاوم سازی

۱

   

تجهیزات پستی مکانیزه شبکه های جامع

۱

   

سوئیچیگ مخابراتی(تلکس و …)

۱

۵

 

انتقال (مایکروویو و ….)

۱

   

طرحهای جامع مخابراتی

۱

   

مقاوم سازی

۱

   

صنایع فلزات اساسی و ماشین سازی

۱

   

صنایع سلولزی، شیمیایی و پلیمری

۱

۶

پست مخابرات

صنایع کانیهای غیر فلزی

۱

   

صنایع برق و الکترونیک

۱

   

صنایع حمل و نقل (خودرو)

۱

   

مقاوم سازی

۱

   

پی جویی و اکتشاف معدن

۲۵/۱

۷

معدن

آماده سازی و بهره برداری معادن

۲۵/۱

   

کانه آرایی و فرآوری مواد

۲۵/۱

   

مطالعات اکتشاف و استخراج نفت و گاز

۲۵/۱

   

واحدهای پالایشگاه نفت و گاز و صنایع پتروشیمی

۲۵/۱

۸

 

خطوط انتقال نفت و گاز

۲۵/۱

 

نفت و گاز

تاسیسات بالادستی و رو زمینی

۲۵/۱

   

شبکه توزیع و ایستگاههای کاهش فشار گاز

۲۵/۱

   

مقاوم سازی

۲۵/۱

   

سازه

۲۵/۱

   

تاسیسات برق و مکانیک

۲۵/۱

 

تخصصهای مشترک

ژئو تکنیک

۲۵/۱

۹

 

نقشه برداری زمینی

۲۵/۱

   

نقشه برداری هیدروگرافی

۲۵/۱

   

نقشه برداری فتوگرامتری

۲۵/۱

 

 

۱-۲– نرخ های فوق برای پوشش بیمه ای یکسال می باشد.

۲-۲- چنانچه متقاضی تقاضای پوشش بیمه ای بیش از یکسال برای هر پروژه مورد نظارت و ارائه خدمات مشاوره را نماید برای هر سال اضافه بر یکسال اولیه معادل ۱۰% به نرخ حق بیمه اضافه میشود ، بدیهی است حداکثر مدت پوشش بیمه ای از ۵ سال از تاریخ شروع اجرا پروژه تجاوز نخواهد نمود.

۳-۲- چنانچه متقاضی تقاضای پوشش بیمه ای برای ماههای حرام را نماید مابه التفاوت رقم دیه قانونی سالیانه در ۱۰% نرخ حق بیمه پایه تعیین شده فوق تعیین و بعنوان حق بیمه اضافی دریافت شود

۴-۲- چنانچه متقاضی بیش از یک نوع عملیات مشاوره را انجام میدهد و تقاضای پوشش بیمه ای برای آنها نماید  مجموع حق بیمه آنها محاسبه و معادل ۳۰% از حق بیمه بعنوان تخفیف در نظر گرفته شود

۵-۲- نرخ های مندرج در جدول زیرجهت شرکت های مهندسین مشاوری است که کلیه مراحل چهارگانه خدمات مشاور را درخواست نمایند، و در صورتی که متقاضی صرفا یک مرحله و یا بیشتر را تقاضای پوشش بیمه ای نماید، نرخ حق بیمه مندرج در جدول به صورت ذیل تفکیک می گردد.

            سهم هریک از مراحل از نرخ اعلام شده در جدول:

انواع مراحل خدمات مشاور

سهم هر مرحله   از نرخ اعلام شده

 

مرحله اول : شناسایی طرح

۱۵%

 
 

مرحله دوم : فاز ۱و ۲(طراحی)

۴۰%

 
 

مرحله سوم: نظارت کارگاهی

۲۰%

 
 

مرحله چهارم: نظارت عالیه

۲۵%

 
 

 

 

 

۶-۲- حداکثر تعهد بیمه گر برای خسارت بدنی هر پروژه ۵ برابر تعهد بیمه گر برای هر نفر تجاوز نخواهد نمود.

۷-۲- حداقل تعهد مورد تقاضا برای مهندسین برای جبران خسارات مالی در هر حادثه و در طول مدت بیمه نامه مطابق سرمایه مورد تقاضا متقاضی خواهد بود.

 

تذکر : در صورت افزایش یکی از تعهدات زیر در هر حادثه یا در طول مدت بیمه نامه به همان نسبت تعهدات بخش دیگر نیز به تناسب افزایش خواهد یافت.

 

۸-۲- مسئولیت بیمه گذار برای هر پروژه از تاریخ شروع اجرای پروژه تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد و افزایش مدت بیمه برای هر پروژه حداکثر تا ۵ سال و با دریافت حق بیمه اضافی مربوطه بلامانع است.

ب) رسیدگی و پرداخت خسارت :

۱- مدارک زیر در مواقع خسارت دریافت شود:

مدارک مالی

مدارک هزینه پزشکی

مدارک نقص عضو

مدارک فوت

۱- قرارداد  مشاور با کارفرما

۲- قرارداد پیمانکار با کارفرما به انضمام ریزمتره و فهرست بهای مربوطه.

۳- گزارش کارگاه در صورت وجود

۴-گزارش کارشناس بیمه و یا  رای دادگاه

۱-فتوکپی شناسنامه

۲-اصل صورتحساب هزینه های انجام  شده(تاییدشده درمراکز درمانی معتبر)

۳-درصورت استفاده از دفترچه بیمه گر اول(تامین اجتماعی خدمات درمانی بیمه روستایی وغیره )ارایه کپی نسخ دفترچه وصورتحساب پرداخت شده توسط بیمه گر اول

۴-تاییدیه کارشناس بیمه.

۱- فتوکپی شناسنامه

۲- گزارش کارگاه در صورت وجود

۳- اصل صورتحساب بیمارستانی مبنی بر  هزینه های  پزشکی( درصورت انجام هزینه)

۴-در صورت رجوع زیاندیده به مراجع قضایی نظریه کارشناسی پزشکی قانونی.

۵- تاییدیه کارشناس بیمه.

۱- فتوکپی شناسنامه ابطال شده و گواهی فوت.

۲- گزارش کارگاه در صورت وجود

۳- گزارش مقامات انتظامی

۴-درصورت ارجاع موضوع به دادسرا،  اخذ رای مراجع قضایی.

۵- نظریه پزشکی قانونی در خصوص علت فوت

 ۶- گواهی انحصار وراثت.

۷- تاییدیه کارشناس بیمه.

 

۲- فرانشیز خسارت مالی ۱۰% هر خسارت حداقل ۰۰۰ر۰۰۰ر۲ ریال

درخصوص هزینه های پزشکی صورتحساب هزینه های پزشکی بایستی به تائید پزشک معتمد بیمه گر برسد

تذکر : بیمه گر در صورت استفاده بیمه شدگان از خدمات سازمان تامین اجتماعی (دفترچه درمانی) نسبت به جبران مازاد آن هزینه ها تا حداکثر تعهدات تعیین شده متعهد می باشد .

درخصوص ادعای نقص عضو زیاندیده (مشترک) به پزشک معتمد بیمه گر معرفی گردد و پس از طی طول درمان میزان نقص عضو به درصد توسط پزشک مذکور و طبق شرایط بیمه حوادث تعیین گردد.

در هریک از موارد چهارگانه شامل خسارت فوت و نقص عضو ، هزینه پزشکی و خسارات مالی در صورت رجوع زیاندیده به مراجع قضایی ملاک پرداخت خسارت طبق رای صادره مراجع قضایی و براساس تاریخ صدور رأی که حداکثر از تعهدات بیمه گر تجاوز نخواهد کرد.

سایر شرایط طبق دستور العمل جاری و الحاقات آن خواهد بود.