مدارک لازم جهت دریافت خسارت بیمه های مسئولیت

مدارک لازم جهت دریافت خسارت بیمه های مسئولیت:

برای دریافت خسارت چه مدارکی مورد نیاز است ؟
نکته مهم : از آنجائیه که در کلیه بیمه های مسئولیت مدنی بدون استثنا بیمه گذار موظف است به محض اطلاع از هرگونه ادعا علیه خود بلافاصله حداکثر ظرف مدت 5 روز بیمه کننده را بصورت کتبی مطلع نموده و تشکیل پرونده خسارت نماید لذا ضروریست در ابتدا به اطلاع بیمه شونده محترم رسانده شود که موظف هستند در مدت تعیین شده نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایند و سایر مدارک را بعدا به بیمه گر ارائه نمایند .

بنابراین مدارکی که در زیر توضیح داده خواهد شد بعد از مرحله اعلام کتبی خسارت و تشکیل پرونده میباشد و نه لزوما اینکه بیمه شونده ابتدا مدارک را بصورت کامل تهیه نماید و بعدا جهت تشکیل پرونده مراجعه نماید بنابراین در کلیه بیمه نامه ها تکرار و شرح مرحله فوق خدداری میگردد .

بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان پیراپزشکان و مسئول فنی بیمارستانها:
ارائه مدارک بالینی و شناسایی بیمار
نظریه سازمان نظام پزشکی و یا نظریه سازمان پزشکی قانونی

رای دادگاه یا مدارک دال بر خطای محرز پزشک
مدارک پزشکی و بیمارستانی

بیمه مسئولیت در برابر کارکنان :
گزارش کارشناسان خسارت توسط واحد اجرایی
مدارک شناسایی و اشتغال به کار مصدوم
در صورت فوت : نظریه کارشناس وزارت کار و امور اجتماعی گوهای فوت جواز دفن گواهی انحصار وراثت گزارش مقامات انتظامی
در صورت نقص عضو و جرح : مدارک بالینی مصدوم

بیمه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی:
ادعای خسارت بر علیه بیمه گذار توسز زیاندیده
تهیه گزارش کارشناس خسارت توسط کارشناس منتخب بیمه کننده
در صورت طرح دعوی از سوی زیاندیده درمراجع قانونی

مدارک لازم جهت دریافت خسارت بیمه های مسئولیت:

برای دریافت خسارت چه مدارکی مورد نیاز است ؟
نکته مهم : از آنجائیه که در کلیه بیمه های مسئولیت مدنی بدون استثنا بیمه گذار موظف است به محض اطلاع از هرگونه ادعا علیه خود بلافاصله حداکثر ظرف مدت 5 روز بیمه کننده را بصورت کتبی مطلع نموده و تشکیل پرونده خسارت نماید لذا ضروریست در ابتدا به اطلاع بیمه شونده محترم رسانده شود که موظف هستند در مدت تعیین شده نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایند و سایر مدارک را بعدا به بیمه گر ارائه نمایند . بنابراین مدارکی که در زیر توضیح داده خواهد شد بعد از مرحله اعلام کتبی خسارت و تشکیل پرونده میباشد و نه لزوما اینکه بیمه شونده ابتدا مدارک را بصورت کامل تهیه نماید و بعدا جهت تشکیل پرونده مراجعه نماید بنابراین در کلیه بیمه نامه ها تکرار و شرح مرحله فوق خدداری میگردد .

بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان پیراپزشکان و مسئول فنی بیمارستانها:
ارائه مدارک بالینی و شناسایی بیمار
نظریه سازمان نظام پزشکی و یا نظریه سازمان پزشکی قانونی

بیمه مسئولیت در برابر کارکنان :
گزارش کارشناسان خسارت توسط واحد اجرایی
مدارک شناسایی و اشتغال به کار مصدوم
در صورت فوت : نظریه کارشناس وزارت کار و امور اجتماعی گوهای فوت جواز دفن گواهی انحصار وراثت گزارش مقامات انتظامی
در صورت نقص عضو و جرح : مدارک بالینی مصدوم

بیمه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی:
ادعای خسارت بر علیه بیمه گذار توسز زیاندیده
تهیه گزارش کارشناس خسارت توسط کارشناس منتخب بیمه کننده
در صورت طرح دعوی از سوی زیاندیده در مراجع قضایی ارائه مدارک مربوطه

بیمه مسئولیت تولید کنندگان کالا:
مدارک خرید کالا توسط مصرف کننده و یا زیاندیده
ارائه گواهی بیمه مربوطه
تهیه گزارش کارشناسی خسارت توسط کارشناس واحد اجرایی

بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی:
ارائه گزارش نیروی انتظامی
تهیه گزارش کارشناس خسارت توسط واحد اجرایی
ارائه نسخ بارنامه مخصوص گیرنده کالا و راننده
گواهینامه راننده تعدادی عکس از محموله خسارت دیده ترجیحا در محل وقوع حادثه
فاکتور محموله و صورت حساب راننده
در صورت وجود مقصر حادثه عدم رضایت علیه نامبرده

بیمه مسئولیت شرکتهای حمل و نقل بین المللی C.M.R:
اصل راهنامه C.M.R بارنامه و صورت بسته بندی کالا
اصل صورت مجلس گمرکی گزارش مقامات انتظامی در صورت بروز حادثه وسیله نقلیه اصل گواهی کسر تخلیه در صورت احراز کسر تخلیه
اصل فاکتور خرید کالا

بیمه طرح دام (گاوداری صنعتی اسبهای مسابقه):
اعلام کتب خسارت ظرف مدت 48 ساعت از وقوع حادثه و با شروع بیماری
تهیه عکس از اسب یا دام آسیب دیده بطوریکه پلاک دام قابل شناسایی باشد.
گواهی دکتر دامپزشک مجموعه مبنی بر وقوع حادثه یا علت بیماری
ارائه روند درمانهای انجام شده
در خصوص گاو ارائه گواهی مسئول فنی کشتارگاه مبنی بر ورود و انجام کشتار و وزن دام کالبد شکافی ارائه گزارش مربوطه