مدارک لازم جهت صدور بیمه نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمان

مدارک لازم جهت صدور بیمه نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمان :

1- رونوشت سند مالکیت
2- رونوشت از پروانه و درصورت خلافی رونوشت آن
3- CD محاسبات یا دفترچه محاسباتی
4- نقشه های سازه
5- نقشه های معماری
6- نقشه تاسیسات برقی
7- نقشه تاسیسات مکانیکی
8- تکمیل فرم پیشنهاد
9- نظریه کارشناس ماده  27

 بیمه تظمین کیفیت ساختمان