تعهدات بیمه نامه آتشسوزی ، مسئولیت و حوادث خانه و خانوار طرح مهر بیمه ایران

تعهدات بیمه نامه آتشسوزی ، مسئولیت و حوادث خانه و خانوار طرح مهر بیمه ایران

این طرح که بیمه های متنوع آتش سوزی ، مسئولیت و حوادث خانه و خانواده را تحت پوشش قرار می دهد برای اولین بار از 20 مهرماه سال 82 در بیمه ایران طراحی گردید.

توضیح مهم :

- مدت بیمه نامه بنابر درخواست بیمه گذار از دو تا پنج سال قابل افزایش می باشد و چنانچه بیمه گذار درخواست پوشش خطرات اضافی سیل ، زلزله ، طوفان و ... را هم داشته باشد طی الحاقی قابل پوشش خواهد بود.

تعریف الحاقی : هرگاه در شرایط یک بیمه اعم از نام بیمه کننده (بیمه گذار) ، شرایط بیمه ، میزان سرمایه مورد نظر و ... تغییری حاصل شود بیمه نامه عوض نخواهد شد بلکه شرکت بیمه طی یک نامه و یا اصطلاحاً یک الحاقی تغییر لازم را اعلام می دارد که جزو لاینفک بیمه نامه محسوب خواهد شد و شرایط پرداخت خسارت با توجه به الحاقی صادر شده مورد نظر قرار می گیرد.

در این طرح ساختمان و لوازم منزل تا در برابر خطرات زیر تحت پوشش قرارمیگیرند:

میزان پوشش به ریال

نام پوشش

100.000.000

ساختمان و لوازم منزل در برابر آتشسوزی، انفجار و صاعقه

100.000.000

مسئولیت مالی در قبال همسایگان و اشخاص ثالث ناشی از آتشسوزی، انفجار

100.000.000

مسئولیت جانی در قبال همسایگان و اشخاص ثالث ناشی از آتشسوزی، انفجار

10.000.000

غرامت فوت و نقص عضو کلی و جزئی بیمه گذارو اعضای خانواده وی برای هرنفر

1.000.000

هزینه پزشکی بیمه گذارو اعضای خانواده وی جمعاً به مبلغ

حق بیمه این بیمه نامه سالانه 82.100 ریال میباشد.

بيمه مسئوليت حرفه اي پزشکان

5 2302452