شکست حرز

مفهوم شکست حرز :

در تعاریف بیمه ای موارد زیر دزدی با شکست حرز محسوب میگردد:

1- بالا رفتن از دیوار محل استقرار اموال بیمه شده یا شکستن در یا پنجره و یا خراب کردن دیوار و نظایر آن.

2- باز کردن در به وسیله کلید تقلبی و سایر آلات و ادواتی که عادتا برای بازکردن قفل به کار نمیرود

3- ورود سارق به محل قرار گرفتن اموال بیمه شده در شب

4- ورود به محل با تهدید بیمه گذار و یا سایر اعضای خانواده و یا خدمتگذار به جان و یا آبروی آنها.