بیمه عمر و حوادث گروهی

آشنایی با قرارداد بیمه عمر و حوادث جمعی


موضوع مصوبه هیات وزیران به شماره 5024 مورخ 11/04/67

موضوع بیمه :

عبارت است از بیمه عمر و حادثه شامل فوت به هر علت و نقص عضو دائم ( کلی وجزیی ) ناشی از حوادث مشمول بیمه در تمام اوقات شبانه روز در داخل و خارج از کشور.

بیمه شدگان :

کلیه کارکنان رسمی ، ثابت ، پیمانی وعناوین مشابه و افرادی که با قرارداد خرید خدمت اشتغال دارند براساس ضوابط تعیین شده نزد شرکت بیمه گر بیمه می باشند .

پوشش بیمه ای کارکنانی که از مرخصی بدون حقوق استفاده می نمایند مشروط برآنکه حق بیمه سهم خود و سهم دولت را یکجا( برای مدت مرخصی بدون حقوق موافقت شده ) و قبل از شروع مرخصی پرداخت نمایند کماکانبه قوت خود باقی است .

بیمه شدگان موضوع این قرارداد تاسن 70 سالگی تمام از مجموع مزایای این قرارداد بهره مند خوهند شد .

حق بیمه :

میزان حق بیمه ماهانه هر یک از افراد بیمه شده مبلغ -/750ر6 ریال می باشد .

تعهدات بیمه گر :

الف- در صورت فوت عادی یا فوت به علت حادثه هر یک از بیمه شدگان پرداخت مبلغ -/000/000ر30 ریال .

ب- در صورت نقص عضو و یا از کار افتادگی دائم (کلی و جزیی ) به علت حوادث مشمول بیمه هر یک از بیمه شدگان پرداخت حداکثر تا مبلغ -/000/000ر30 ریال طبق جداول مورد عمل بیمه گر.

این بیمه نامه نیز تابع شرایط بیمه حوادث میباشد.