بیمه های مسئولیت و طرحهای مخصوص

بیمه های مسئولیت و طرحهای مخصوص

بیمه های مسئولیت از جمله رشته های بیمه ای است که مستقیماً در تنظیم روابط اجتماعی افراد جامعه، شناخت افراد از حقوق و مسئولیتهای یکدیگر و تأمین امنیت حرفه ای مشاغل و فعالیتها تأثیرگذار است.
شرکت سهامی بیمه ایران در راستای نیل به اهداف فوق بیمه نامه های مسئولیت را در متنوعترین شکل آن تهیه و عرضه نموده است.
در حال حاضر بیمه ایران با توسعه فعالیت بخش بیمه های مسئولیت و طرحهای مخصوص خود، پیشگام در ارائه انواع طرحهای نوین بیمه ای است برتری بیمه نامه های مسئولیت بیمه ایران ارائه شیوه های سهل در نحوه پرداخت خسارات و انجام کارشناسیهای مربوط می باشد.

بیمه های مسئولیت

 1. مسئولیت کارفرما درقبال کارگران
 2. مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان
 3. مسئولیت مدنی مدیران و مسئولان فنی بیمارستانها ـ کلینیکها و درمانگاهها
 4. مسئولیت در مقابل همسایگان مجاور ناشی از سرایت آتش سوزی و انفجار
 5. متصدیان حمل و نقل بین المللی و C.M.R
 6. مسئولیت تولید کنندگان و فروشندگان محصول
 7. مسئولیت حرفه ای مهندسان طراح ـ محاسب و ناظر ساختمان
 8. طرح بیمه اسبهای مسابقه
 9. مسئولیت جامع CGL
 10. مسئولیت مدیران استخرها
 11. مسئولیت هتل داران، بیمه مسئولیت مدیران سینماها، شهربازی ها و …
 12. مسئولیت مدنی صاحبان مجموعه های ورزشی
 13. مسئولیت آسانسور
 14. مسئولیت مدنی مراکز نمایش و تئاتر
 15. اعتباری قراردادهای فروش اقساطی
 16. اجباری ساختمانها
 17. طرح تضمین خودروهای وردی ، خروجی و عبورموقت
 18. مسئولیت سازمانهای دولتی
 19. بیمه های مسئولیت عمومی
 20. بیمه بدنه و مسئولیت کشتی
 21. بیمه مسئولیت پیمانکاران ساختمانی
 22. مسئولیت مالکین وبهره برداران فرودگاهها
 23. مسئولیت مدنی از دیدگاه قانون
 24. سایر طرحهای بیمه ای ارائه شده


مسئولیت مدنی چیست ؟

هرگاه بر اثر کردار و رفتار فرد یا افرادی به دیگر فرد یا افراد جامعه خسارتی وارد آید مسئولیت مدنی تحقق می یابد و به عبارت ساده از مسئولیت مدنی به عنوان "زیان خصوصی" می توان نام برد.
مثال:مسئولیت متصدی حمل در مقابل صاحب کالا ناشی از حمل کالا در صورتی که خسارت عمدی نباشد مسئولیت از نوع مدنی است.

لازم به توضیح است یک عمل زیان آور می تواند فقط موجب زیان به جامعه باشد (مسئولیت کیفری) و یا فقط سبب زیان به افراد جامعه (مسئولیت مدنی) و یا هم موجب زیان فرد و هم باعث خسارت جامعه گردد در آن صورت مسئولیت کیفری و مدنی توأما تحقق یافته است.

مثال: پزشکی که در اثر بی احتیاطی و سهل انگاری واضح در امر معالجه موجب صدمه جسمانی یا روانی بیمار می گردد هم مرتکب مسئولیت کیفری گردیده است که جزای آن توبیخ و ممنوعیت از کار می باشد و هم مرتکب مسئولیت مدنی گردیده است که بایستی زیان وارد به بیمار شامل دیه یا اَرش را پرداخت نماید.