بیمه مسئولیت های عمومی

بیمه مسئولیت های عمومی

در این بیمه نامه صاحبان اماکن مختلف اعم از منزل ، اماکن ورزشی، هتلها و اماکن اقامتی وغیره می توانند مسئولیت خود را در قبال حوادث منجر به واردآوردن آسیب به افراد ثالث که مشخص و شناخته شده هم نیستتند اما در لحظه حادثه در معرض حوادث بوجود آمده در محل مورد بیمه قرار گرفته اند تحت پوشش قرار دهند. تا چنانچه در لحظه حادثه فردی در مجاورت محل حادثه قرار گرفته و به وی زیان وارد شود تحت حمایت شرکت بیمه باشد.انواع رایج این بیمه عبارتند از :

بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی
این بیمه نامه ، مسئولیت بیمه گذار را در قبال خسارات جانی و مالی ناشی از انفجار و آتش سوزی و ترکیدگی لوله آب که به همسایگان و مراجعه کنندگان به محل مورد بیمه وارد آید پوشش می دهد که در واقع مکمل بیمه نامه آتش سوزی است و همچنین هزینه های نجات و جلوگیری از توسعه خسارت نیز قابل پرداخت می باشد .

بیمه مسئولیت مدیران واحدهای اقامتی (هتلها و مسافرخانه ها)
بر اساس این طرح بیمه ای ، خسارات جانی و مالی مسافرین در اثر حوادث در طول مدت اقامت در هتل یا مسافرخانه بیمه می گردد .
در ضمن چنانچه واحد اقامتی دارای امکاناتی نظیر استخر ، مجموعه ورزشی ، پارکینگ و غیره باشد خسارات جانی و مالی وارد به استفاده کنندگان جبران خواهد شد

بیمه مسئولیت مدیران اماکن ورزشی
چنانچه افراد در زمان حضور و استفاده از امکانات ورزشی و یا انجام تمرینات و مسابقات دچار حادثه منجر به صدمات جسمانی شوند و مدیریت مجموعه طبق قوانین مسئول جبران خسارت وارده شناخته شود ، خسارت جبران می گردد .
این پوشش بیمه ای شامل تماشاچیان نیز می گردد.

بیمه مسئولیت مدیر پارکینگ
در این بیمه نامه ، خسارات وارد به خودروهای پارک شده در پارکینگ ناشی از خطرات آتش سوزی ، سرقت کلی ، سقوط اجسام روی خودرو ، شکست شیشه و ... تحت پوشش قرار می گیرد . همچنین خسارات جانی ، اشخاص ثالث که وارد محوطه پارکینگ می گردند و دچار حادثه می شوند جبران می گردد .


بیمه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی
آنچه امروزه در جریان تخریب بناهای قدیمی و احداث ساختمانهای جدید کرارا شاهد آن هستیم ، خسارات جانی و مالی است که در جریان اجرای کار ساختمانی به اشخاص ثالث وارد می آید ، جهت تامین بیمه ای برای حوادث ناگوار یاد شده ، بیمه نامه مسئوولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی ارائه می گردد ، بدین معنی که چنانچه در جریان عملیات ساختمانی شامل تخریب ، گودبرداری ، خاکبرداری ، پی کنی و کلیه مراحل احداث بناء جدید ، خسارات جانی و مالی به همسایگان ، ساختمانهای مجاور و سایر اشخاص ثالث و اموال عمومی مانند خطوط انتقال نیرو و ... وارد آید جبران می گردد .