بیمه‌ مسئولیت‌ مدنی‌ صاحبان‌ مجموعه های‌ ورزشی

بیمه مسئولیت مدنی صاحبان مجموعه های ورزشی :

بروز حوادث متنوع و پر مخاط ره برای کلیه مراجعین به مجموعه های ورزشی مشکلات عدیده ای برای صاحبان و دست اندرکاران این مجموعه ها پدید می آورد.

صاحبان اماکن ورزشی همچون استخرها، سالن های ورزشی و بدنسازی ضمن رعایت اصول ایمنی و حفاظ تی ، گاهی با حوادثی که منجر به نقص عضو و فوت و هزینه های پزشکی مراجعین می شود، مواجه میگردند که مناسبترین راه برای جبران غرامت حوادث پیش بینی نشده ، تهیه بیمه نامه مسئولیت مدنی مجموعه های ورزشی است .