بیمه نامه مسئولیت مدیران مهدکودک ها

بیمه نامه مسئولیت مدیران مهد کودکها در مقابل کودکان :

مهدکودک

مدیران مهدکودک ها در قبال مشکلات احتمالی کودکان در مهدکودک مسئولیت دارند. برای پوشش خسارات ناشی از خطرات احتمالی در مهدکودک ها، بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران مهدکودک ها صادر می شود.

در این بیمه نامه مسئولیت مدیران مهدکودکها درقبال کودکان بیمه میگردد به این معنی که اگر برای کودکان داخل مهد اتفاقی بیفتد که باعث بروز خسارت گردد و مدیر مهد کودک مسئول شناخته شود، خسارت از طریق این بیمه نامه پرداخت خواهد شد.

 


چه کسانی به این بیمه نامه نیاز دارند؟
    
کلیه مدیران مهدهای کودک به این بیمه نامه نیاز دارند.

 

موارد الزام قانونی بیمه نامه
    
برای این بیمه نامه هیچگونه الزمات قانونی تعیین نشده و بیمه نامه بنابر اختیار شخص تهیه می گردد.

 

اصطلاحات مرتبط با بیمه نامه
    
به منظور سهولت در دستیابی به آراء و نظرات طرفین معامله و برخورداری از یک گفتمان واحد در معاملات تجاری، کتابی با عنوان مجموعه واژگان بیمه ای توسط پژوهشکده بیمه وابسته به بیمه مرکزی ایران تهیه شده است . مشاهده اصطلاحات بیمه ای
شرح خطرات و خسارات تحت پوشش
    
با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل مورد پوشش قرار گیرد:

    * فوت
    * نقص عضو
    * خسارت مالی

شرایط عمومی و اختصاصی بیمه نامه
    
جهت اطلاع از شرایط عمومی رجوع شود به شرایط عمومی بیمه نامه. مشاهده شرایط عمومی بیمه نامه
شرایط و فرآیند فسخ بیمه نامه
    
این بیمه نامه ممکن است قبل از انقضای مدت با اخطار قبلی و کتبی 20 روزه از طرف بیمه گر یا بیمه گزار در موارد زیر فسخ گردد:

   1. در صورت عدم پرداخت حق بیمه و حق بیمه اضافی در سر رسیدهای معین.

   2. در صورت تشدید خطر و عدم موافقت بیمه گزار به پرداخت حق بیمه اضافی مربوطه

   3. در صورت کتمان یا اظهار خلاف واقع در بیمه گزار به طور غیر عمد درباره وضعیت خطر و احراز این امر قبل از وقوع حادثه

   4. بعد از هر خسارت که بیمه گر ملزم به جبران آن باشد


از طرف بیمه گزار: در صورتی که کیفیت تشدید خطر کاهش یافته و یا از بین رفته و بیمه گر به تخفیف حق بیمه راضی نشود.
تبصره: در صورت فسخ از طرف بیمه گر، باید حق بیمه مدنی که باقی مانده است به صورت روزشمار محاسبه و به بیمه گزار برگشت شود، (به استثنای موارد مندرج در قانون بیمه) در صورت فسخ بیمه نامه از طرف بیمه گزار، حق بیمه برگشتی بر اساس تعرفه بیمه کوتاه مدت محاسبه خواهد شد

بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان

5 433352