بیمه نامه مسئولیت حرفه ای مهندسان طراح ـ محاسب و ناظر ساختمان

بیمه نامه مسئولیت حرفه ای مهندسان طراح ـ محاسب و ناظر ساختمانی

بیمه ایران در جهت برقراری تامین حرفه ای برای مهندسین طراح ، محاسب و ناظر ساختمان که در عضویت سازمانهای نظام مهندسی استانها ،دارای پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی و شماره امضاء شهرسازی از شهرداری می باشند طرح بیمه نامه مسئولیت حرفه ای مهندسین را تهیه و عرضه نموده است .
براساس این بیمه نامه مسئولیت حرفه ای اشخاص یاد شده در رابطه با طراحی ، محاسبه و نظارت ساختمانی مطابق بیمه نامه مسئولیت ، قانون نظام مهندسی ساختمان و قانون شهرداری و آئین نامه های اجرایی مربوطه در برابر مالکین ساختمانها ، اشخاص ثالث (شامل همسایگان ، عابرین و...) و کارکنان اجرایی پروژه ساختمانی تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد .

مهندسین ناظر، طراح و محاسب در ساختمانهای احداثی ملزم و متعهد به رعایت ایمنی در موارد زیر هستند :

  •  ایمنی ساختمان در مقابل خطر زلزله طبق آئین نامه 2800
  •  مجزا سازی خروجی اصلی
  •  اجرای محل پله فرار و دسترسی مناسب به آن
  •  نصب آسانسور مطابق با استانداردها و مقررات ملی ساختمان
  •  نقشه های پروانه و ضوابط ایمنی آتش نشانی

اگر در صورت غفلت و یا سهل انگاری آنها خسارتی به ساختمان و اشخاص ثالث وارد آید که مهندسین فوق مسئول آن شناخته شوند، تعهدات بیمه ای برای خسارت بدنی تا مبلغ دیه قانونی برای هر نفر و برای خسارت مالی مطابق تقاضای مهندس طرح ، محاسب و ناظر خواهد بود .

مدت بیمه برای هر پروانه ساخت از تاریخ صدور پروانه (شامل دوره اجرای عملیات ساختمانی و پس از آن ) شروع می گردد و تا حداکثر تا پایان مدت ذکر شده در بیمه نامه ادامه می یابد.

در این بیمه نامه همانگونه که مشخص گردیده 2 نوع تعهد و جبران خسارت تضمین می گردد:

1- جبران خدمات مالی پروژه

2- جبران غرامت جانی ناشی از حوادث مربوط به عدم کیفیت و محاسبات پروژه

 

بیمه نامه مسئولیت حرفه ای مهندسان طراح ـ محاسب و ناظر ساختمان

5 94449