بیمه مسئولیت بیمه گذار در مقابل همسایگان مجاور ناشی از سرایت آتش سوزی و انفجار

بیمه مسئولیت بیمه گذار در مقابل همسایگان مجاور ناشی از سرایت آتش سوزی و انفجار

در این بیمه نامه مسئولیت مدنی بیمه گذار در مقابل همسایگان مجاور ناشی از سرایت آتش سوزی و انفجار تا مبالغ تعیین شده در جدول مشخصات بیمه نامه تحت پوشش قرار میگیرد.

تعهد بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار توسط مراجع قضایی است و شامل جهت جبران غرامات جانی و مالی وارد به همسایگان حداکثر تا مبالغ تعیین شده در جدول مشخصات بیمه نامه خواهد بود.

نرخ حق بیمه با توجه به نوع استفاده از مکان موضوع بیمه تعیین می‎شود.

این بیمه نامه مکمل بیمه آتش سوزی می باشد.

 

با خرید بیمه مسئولیت آتش سوزی ، مسئولیت بیمه‌گذار در قبال خسارات جانی و مالی ناشی از انفجار و آتش‌سوزی و ترکیدگی لوله آب به همسایگان و مراجعه کنندگان به محل مورد بیمه و همچنین هزینه‌های نجات و جلوگیری از توسعه خسارت نیز تا 20% سرمایه مالی بیمه نامه قابل پرداخت خواهد بود.

در واقع این بیمه نامه مکمل بیمه‌نامه آتش‌سوزی است و لازمه خرید بیمه مسئولیت آتش سوزی آن است که بیمه گذار قبلا یا همزمان برای محل مورد بیمه ، بیمه نامه آتش سوزی تهیه کرده باشد تا بدین صورت ریسک و پوشش محل ، مورد ارزیابی قرار گرفته و توصیه های ایمنی به بیمه گذار اعلام شده باشد.

در صورتیکه با خرید بیمه آتش سوزی محل مورد بیمه شامل خطر ترکیدگی لوله آب باشد، می توان پوشش مسئولیت ناشی از ترکیدگی لوله آب را نیز به این بیمه نامه اضافه نمود.

نرخ حق بیمه این بیمه نامه برای سرمایه مالی نصف خطرات اصلی بیمه آتش سوزی می باشد

علاوه بر مدیران ساختمان های مسکونی،اداری و تجاری این بیمه نامه توسط مدیران پمپ بنزین ها و جایگاه های سوخت خریداری می شود. جایگاه های سوخت ریسک بالایی به دلیل باز بودن محیط پمپ بنزین یا گاز در آتش سوزی دارند. زیرا با توجه به قابلیت احتراق بالا در این فعالیت خسارت با سرعت زیاد و سهولت گسترش می یابد و خسارت ناشی از توسعه و سرایت حریق به ماشین های موجود در جایگاه و ساختمان های مجاور بیش از خسارت وارد به اموال شخص بیمه گذار خواهد بود.