بیمه مسئولیت حرفه ای هتل داری

بیمه مسئولیت حرفه ای هتلداری

 

اهداف بیمه نامه
 
براساس این طرح بیمه ای، خسارات جانی و مالی مسافرین در اثر حوادث در طول مدت اقامت در هتل یا مسافرخانه بیمه می گردد. در ضمن چنانچه واحد اقامتی دارای امکاناتی نظیر استخر، مجموعه ورزشی، پارکینگ وغیره باشد خسارات مالی و جانی وارد به استفاده کنندگان جبران خواهد شد.
بدین معنی که چنانچه خسارتی در طول مدت ارائه خدمات به میهمانان هتل وارد آید و مسئولیت جبران آن به عهده مدیر هتل (بیمه گذار) باشد بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار نسبت به جبران خسارت اقدام نماید.
چه کسانی به این بیمه نامه نیاز دارند
 
کلیه صاحبان هتل ها، مسافرخانه ها و واحدهای اقامتی در قبال استفاده کنندگان از این مکان ها به این بیمه نامه نیاز دارند.
موارد الزام قانونی بیمه نامه
 
برای این بیمه نامه هیچگونه الزمات قانونی تعیین نشده و بیمه نامه بنابر اختیار شخص تهیه می گردد.
اصطلاحات مرتبط با بیمه نامه
 
به منظور سهولت در دستیابی به آراء و نظرات طرفین معامله و برخورداری از یک گفتمان واحد در معاملات تجاری، کتابی با عنوان مجموعه واژگان بیمه ای توسط پژوهشکده بیمه وابسته به بیمه مرکزی ایران تهیه شده است . 
شرح خطرات و خسارات تحت پوشش
 

با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل مورد پوشش قرار گیرد:

  • فوت
  • نقص عضو
  • خسارت مالی
شرایط عمومی و اختصاصی بیمه نامه
   
شرایط و فرآیند فسخ بیمه نامه
 

این بیمه نامه ممکن است قبل از انقضای مدت با اخطار قبلی و کتبی 20 روزه از طرف بیمه گر یا بیمه گزار در موارد زیر فسخ گردد:

  1. در صورت عدم پرداخت حق بیمه و حق بیمه اضافی در سر رسیدهای معین.
  2. در صورت تشدید خطر و عدم موافقت بیمه گزار به پرداخت حق بیمه اضافی مربوطه
  3. در صورت کتمان یا اظهار خلاف واقع در بیمه گزار به طور غیر عمد درباره وضعیت خطر و احراز این امر قبل از وقوع حادثه
  4. بعد از هر خسارت که بیمه گر ملزم به جبران آن باشد

از طرف بیمه گزار: در صورتی که کیفیت تشدید خطر کاهش یافته و یا از بین رفته و بیمه گر به تخفیف حق بیمه راضی نشود.
تبصره: در صورت فسخ از طرف بیمه گر، باید حق بیمه مدنی که باقی مانده است به صورت روزشمار محاسبه و به بیمه گزار برگشت شود، (به استثنای موارد مندرج در قانون بیمه) در صورت فسخ بیمه نامه از طرف بیمه گزار، حق بیمه برگشتی بر اساس تعرفه بیمه کوتاه مدت محاسبه خواهد شد.

بيمه مسئوليت هتل

 5 2302452