بیمه طرح مهر

بیمه طرح مهر

اهداف بیمه نامه
موضوع بیمه آتش سوزی، تأمین خسارت و جبران زیان های مالی و مادی است که بر اثر وقوع خطر آتش سوزی به اموال و دارائی های منقول و یا غیرمنقول بیمه گزار اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد می شود. بنابراین در بیمه آتش سوزی، خسارت های مالی مورد تأمین قرار می گیرند نه خسارت های جانی و بدنی. لذا، درصورتیکه صدمه ای به افراد برسد، معمولاً این بیمه آنرا پوشش نمی دهد.
لازم به ذکر است که خسارت وارد به اموال اشخاص ثالث بر اثر وقوع آتش سوزی که مطابق قانون، موجب مسئولیت و پاسخ گویی بیمه گزار شود نیز همراه پوشش خطر آتش سوزی یا به طور جداگانه از طریق بیمه نامه مسئولیت مدنی مورد تأمین بیمه گران قرار می گیرند.
بیمه آتش سوزی مانند سایر شاخه های بیمه اموال، شامل اصل غرامت، قاعده جانشینی، اصل حسن نیت، قاعده نفع بیمه ای و قاعده نسبی سرمایه و حق بیمه می باشد.
طرح مهر که بیمه های متنوع آتش سوزی ، مسئولیت و حوادث خانه و خانواده را تحت پوشش قرار می دهد برای اولین بار از 20 مهرماه سال 82 در بیمه ایران طراحی گردید.


در این طرح خطرات زیر بیمه می شوند:
ساختمان ، تأسیسات و اثاث منزل در مقابل خطرات آتش سوزی انفجار و صاعقه تا مبلغ 000/000/ 100 ریال.
مسئولیت بیمه گذار در برابر خسارتهای مالی وارد شده به اشخاص ثالث و همسایگان ناشی از وقوع خطرات مورد تعهد در محل تا مبلغ 000/000/ 100 ریال.
مسئولیت بیمه گذار در برابر خسارتهای بدنی وارد شده به اشخاص ثالث و همسایگان ناشی از وقوع خطرات مورد تعهد در محل تا مبلغ 000/000/ 100 ریال.
غرامت فوت یا نقص عضو کلی و جزئی دائم بیمه گذار و اعضاء خانواده وی در اثر حوادث 24 ساعته برای هر نفر000/000/ 10 ریال.
جبران هزینه های پزشکی ناشی از حوادث 24 ساعته بیمه گذار و اعضاء خانواده وی جمعاً به مبلغ 000/000/ 1 ریال.


چه کسانی به این بیمه نامه نیاز دارند؟
کلیه بازرگانان، تجار، تولید کنندگان و تمامی افرادی که نوعی کالای ارزشمند را در سطح کشور جابجا می کنند به این بیمه نامه نیاز دارند.


شرح خطرات و خسارات تحت پوشش
با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل مورد پوشش قرار گیرد:

  • آتش سوزی، انفجار، صاعقه
  • مسئولیت بیمه گزار در برابر اشخاص ثالث و همسایگان ناشی از وقوع خطرهای آتش سوزی و انفجار در محل مورد بیمه
  • غرامت فوت، نقص عضو کلی و جزئی دائم بیمه گزار و اعضای خانواده وی ناشی از حوادث 24 ساعته
  • جبران هزینه های پزشکی ناشی از حوادث 24 ساعته بیمه گزار و اعضای خانواده وی

مشاهده متن کامل شرایط عمومی بیمه آتش سوزی
در صورتی که مشتری زیرپوشش های شرایط ویژه را انتخاب نماید، "برگ های شرایط ویژه" به بیمه نامه پیوست می شوند.
شرایط و فرآیند فسخ بیمه نامه


بیمه گزار می تواند در هر زمان بیمه نامه را فسخ نماید، در این صورت بیمه گر با در نظر گرفتن تعرفه کوتاه مدت، حق بیمه را محاسبه و ما به التفاوت دریافتی را به بیمه گزار مسترد می نماید. بیمه نامه هایی که به موجب قانون یا قرارداد به نفع ثالث صادر می شوند از شمول این حکم مستثنی می باشند. بیمه گر در مواردی که قانون بیمه اجازه فسخ به او داده است می تواند بیمه نامه را با یک اخطار ده روزه فسخ نماید و اعلامیه آن را با پست سفارشی به آخرین نشانی اعلام شده بیمه گذار ارسال نماید. در این صورت بیمه گر بایستی حق بیمه دریافتی باقیمانده را پس از ده روز از تاریخ اعلام اخطار مزبور به بیمه گذار به صورت روز شمار مسترد نماید

 

.