مقاله ها

بیمه مسئولیت قانونی شرکتهای هواپیمایی در قبال مسافرین

بیمه مسئولیت قانونی شرکتهای هواپیمایی در قبال مسافرین

بر اساس این پوشش بیمه گر مسئولیت قانونی بابت صدمات بدنی ناشی از حادثه (منجر به فوت و یا غیر آن) وارد به مسافرین مادامی که به هواپیما سوار می شوند، در مدتی که داخل هواپیما هستند و یا در حالیکه از هواپیما پیاده می شوند شامل نقص عضو موقت، نقص عضو دائم و هزینه های درمانی را تحت پوشش بیمه ای در می آورد و تولیدکنندگان ، مالکان ،بهره برداران و در اختیاردارندگان انواع هلیکوپترها و هواپیماهای سبک و فوق سبک به این بیمه نامه نیاز دارند.

 
به منظور جبران صدمات و جراحات وارده به مسافرین در هنگامی که سوار هواپیما می شود، در داخل هواپیما و هنگام خروج از هواپیما و هزینه های مربوط که بیمه گذار قانوناً ملزم به پرداخت  آن باشد.

اهداف بیمه مسئولیت قانونی شرکت هواپیمایی در قبال مسافر

تولیدکنندگان ، مالکان ،بهره برداران و در اختیاردارندگان انواع هلیکوپترها و هواپیماهای سبک و فوق سبک به این بیمه نامه نیاز دارند.


مخاطبین بیمه مسئولیت قانونی شرکت هواپیمایی در قبال مسافر

بر اساس این پوشش بیمه گر مسئولیت قانونی بابت صدمات بدنی ناشی از حادثه (منجر به فوت و یا غیر آن) وارد به مسافرین مادامی که به هواپیما سوار می شوند، در مدتی که داخل هواپیما هستند و یا در حالیکه از هواپیما پیاده می شوند شامل نقص عضو موقت، نقص عضو دائم و هزینه های درمانی را تحت پوشش بیمه ای در می آورد.


خسارات تحت پوشش بیمه مسئولیت قانونی شرکت هواپیمایی در قبال مسافر

شرایط عمومی یا متن بیمه نامه در واقع مفاد قرارداد فیمابین بیمه گر و بیمه گذار بوده که به امضای بیمه گر رسیده و تحویل بیمه گذار می گردد.کلیه جزئیات بیمه نامه به مانند پوششها،استثنائات،وظایف و تعهدات بیمه گر و بیمه گذار،مهلت اعلام خسارت،مرجع حل اختلاف و سایر موارد در آن درج گردیده است.شرایط عمومی بسته به نوع بیمه نامه صادره می تواند یک یا چندین صفحه باشد و همچنین شرایط عمومی در هرنوع بیمه نامه ثابت می باشد.

    مشاهده متن کامل شرایط عمومی بیمه مسئولیت قانونی شرکت هواپیمایی در قبال مسافر
    شرط استثناء خطرات جنگ، هواپیما ربایی و غیره(هواپیمایی)
    شرط استثناء، خطرات سر و صدا، آلودگی و غیره (هواپیمایی)
    شرط استثناء آلودگی رادیو اکتیو(عمومی)
    شرط پرداخت حق بیمه

    جدول ابطال بیمه نامه هواپیما