مراقبین از بیمار در منزل

مراقبین از بیمار در منزل


این بیمه نامه به منظور پوشش مسئولیت خسارات ناشی از مسئولیت مراقبین در منزل در قبال اشخاص ثالث صادر می شود. کلیه مراقبین در منزل در قبال اشخاص ثالث به این بیمه نامه نیاز دارند. بیمه مسئولیت حرفه ای مراقبین در منزل خطراتی همچون خسارات مالی را تحت پوشش قرار میدهد.
 


چه کسانی به این بیمه نامه نیاز دارند؟
کلیه مراقبین در منزل در قبال اشخاص ثالث به این بیمه نامه نیاز دارند.
این بیمه نامه به منظور پوشش مسئولیت خسارات ناشی از مسئولیت مراقبین در منزل در قبال اشخاص ثالث صادر می شود.با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل مورد پوشش قرار گیرد:

شرایط عمومی یا متن بیمه نامه در واقع مفاد قرارداد فیمابین بیمه گر و بیمه گذار بوده که به امضای بیمه گر رسیده و تحویل بیمه گذار می گردد.کلیه جزئیات بیمه نامه به مانند پوششها،استثنائات،وظایف و تعهدات بیمه گر و بیمه گذار،مهلت اعلام خسارت،مرجع حل اختلاف و سایر موارد در آن درج گردیده است.شرایط عمومی بسته به نوع بیمه نامه صادره می تواند یک یا چندین صفحه باشد و همچنین شرایط عمومی در هرنوع بیمه نامه ثابت می باشد.

بیمه مراقبین از بیمار در منزل

5 4455452