مقاله ها

بیمه مسئولیت تعمیرگاه های مجاز خودرو

بیمه مسئولیت تعمیرگاه های مجاز خودرو

این بیمه نامه به منظور پوشش خطرات ناشی از مسئولیت تعمیرگاه‌های مجاز خودرو صادر می شود.

اهداف بیمه مسئولیت تعمیرگاه های مجاز خودرو
کلیه صاحبان تعمیرگاه های مجاز خودرو به این بیمه نامه نیاز دارند.


مخاطبین بیمه مسئولیت تعمیرگاه های مجاز خودرو
با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل مورد پوشش قرار گیرد:

    پوشش های اصلی) اجباری) :

  •         فوت
  •         نقص عضو
  •         خسارت مالی


    پوشش‌های فرعی ) اختیاری):

  •         خسارت ناشی از اهمال و تقصیر و بی‌احتیاطی در نصب وسایل
  •         خسارت ناشی از تست داخلی و بیرونی
  •         خسارت ناشی از سرقت کلی
  •         خسارت ناشی از سقوط خودرو از وسایل بالابرنده
  •         خسارت ناشی از آتش‌سوزی، انفجار و صاعقه
  •         خسارت شکست شیشه ناشی از حوادث
خسارات تحت پوشش بیمه مسئولیت تعمیرگاه های مجاز خودرو

شرایط عمومی یا متن بیمه نامه در واقع مفاد قرارداد فیمابین بیمه گر و بیمه گذار بوده که به امضای بیمه گر رسیده و تحویل بیمه گذار می گردد.کلیه جزئیات بیمه نامه به مانند پوششها،استثنائات،وظایف و تعهدات بیمه گر و بیمه گذار،مهلت اعلام خسارت،مرجع حل اختلاف و سایر موارد در آن درج گردیده است.شرایط عمومی بسته به نوع بیمه نامه صادره می تواند یک یا چندین صفحه باشد و همچنین شرایط عمومی در هرنوع بیمه نامه ثابت می باشد.

 
این بیمه نامه ممکن است قبل از انقضای مدت با اخطار قبلی و کتبی 20 روزه از طرف بیمه گر یا بیمه گذار در موارد زیر فسخ گردد:


    در صورت عدم پرداخت حق بیمه و حق بیمه اضافی در سر رسیدهای معین.
    در صورت تشدید خطر و عدم موافقت بیمه گذار به پرداخت حق بیمه اضافی مربوطه
    در صورت کتمان یا اظهار خلاف واقع در بیمه گذار به طور غیر عمد درباره وضعیت خطر و احراز این امر قبل از وقوع حادثه
    بعد از هر خسارت که بیمهگر ملزم به جبران آن باشد.

از طرف بیمه گذار: در صورتی که کیفیت تشدید خطر کاهش یافته و یا از بین رفته و بیمه گر به تخفیف حق بیمه رازی نشود.

تبصره: در صورت فسخ از طرف بیمه گر، باید حق بیمه مدنی که باقی مانده است به صورت روزشمار محاسبه و به بیمه گذار برگشت شود، (به استثنای موارد مندرج در قانون بیمه) در صورت فسخ بیمه از طرف بیمه گذار، حق بیمه برگشتی بر اساس تعرفه بیمه کوتاه مدت محاسبه خواهد شد.