بیمه مسئولیت حرفه ای نمایندگان بیمه

بیمه مسئولیت حرفه ای نمایندگان بیمه

این بیمه نامه به منظور جبران خسارت های احتمالی ناشی از مسئولیت حرفه ای نمایندگان بیمه صادر می شود. کلیه نمایندگان بیمه در قبال افراد ثالث (مراجعه کنندگان به نمایندگان بیمه) به این بیمه نامه نیاز دارند. بیمه مسئولیت حرفه ای نمایندگان بیمه خطراتی همچون خسارات مالی را تحت پوشش قرار میدهد.

بیمه مسئولیت حرفه ای نمایندگان بیمه به منظور جبران خسارت های احتمالی ناشی از مسئولیت حرفه ای نمایندگان بیمه صادر می شود.

اهداف بیمه مسئولیت حرفه ای نمایندگان بیمه
کلیه نمایندگان بیمه در قبال افراد ثالث (مراجعه کنندگان به نمایندگان بیمه) به این بیمه نامه نیاز دارند.

مخاطبین بیمه مسئولیت حرفه ای نمایندگان بیمه
با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل مورد پوشش قرار گیرد:

خسارات تحت پوشش بیمه مسئولیت حرفه ای نمایندگان بیمه

شرایط عمومی یا متن بیمه نامه در واقع مفاد قرارداد فیمابین بیمه گر و بیمه گذار بوده که به امضای بیمه گر رسیده و تحویل بیمه گذار می گردد.کلیه جزئیات بیمه نامه به مانند پوششها،استثنائات،وظایف و تعهدات بیمه گر و بیمه گذار،مهلت اعلام خسارت،مرجع حل اختلاف و سایر موارد در آن درج گردیده است.شرایط عمومی بسته به نوع بیمه نامه صادره می تواند یک یا چندین صفحه باشد و همچنین شرایط عمومی در هرنوع بیمه نامه ثابت می باشد.

 مشاهده متن کامل شرایط عمومی بیمه مسئولیت حرفه ای نمایندگان بیمه


این بیمه نامه ممکن است قبل از انقضای مدت با اخطار قبلی و کتبی 20 روزه از طرف بیمه گر یا بیمه گذار در موارد زیر فسخ گردد:

    در صورت عدم پرداخت حق بیمه و حق بیمه اضافی در سر رسیدهای معین
    در صورت تشدید خطر و عدم موافقت بیمه گذار به پرداخت حق بیمه اضافی مربوطه
    در صورت کتمان یا اظهار خلاف واقع به بیمه گذار به طور غیر عمد درباره وضعیت خطر و احراز این امر قبل از وقوع حادثه
    بعد از هر خسارت که بیمه گر ملزم به جبران آن باشد

از طرف بیمه گذار: در صورتی که کیفیت تشدید خطر کاهش یافته و یا از بین رفته و بیمه گر به تخفیف حق بیمه راضی نشود.
تبصره: در صورت فسخ از طرف بیمه گر، باید حق بیمه مدنی که باقی مانده است به صورت روزشمار محاسبه و به بیمه گذار برگشت شود، (به استثنای موارد مندرج در قانون بیمه) در صورت فسخ بیمه نامه از طرف بیمه گذار، حق بیمه برگشتی بر اساس تعرفه بیمه کوتاه مدت محاسبه خواهد شد .