مقاله ها

بیمه مسئولیت خسارات ناشی از مسئولیت سردفتران و دفتریاران

بیمه مسئولیت خسارات ناشی از مسئولیت سردفتران و دفتریاران

این بیمه نامه به منظور پوشش مسئولیت خسارات ناشی از مسئولیت سردفتران و دفتریاران در قبال اشخاص ثالث صادر می شود. همچنین بیمه مسئولیت حرفه ای سردفتران و دفتریاران خساراتی همچون خسارت مالی را تحت پوشش قرار میدهد. کلیه سردفترداران و دفتریاران به این بیمه نامه نیاز دارند.

 اهداف بیمه نامه
بیمه مسئولیت حرفه ای سردفتران و دفتریاران به منظور پوشش مسئولیت خسارات ناشی از مسئولیت سردفتران و دفتریاران در قبال اشخاص ثالث صادر می شود.

  چه کسانی به این بیمه نامه نیاز دارند
کلیه سردفترداران و دفتریاران به این بیمه نامه نیاز دارند.

مخاطبین بیمه مسئولیت حرفه ای سردفتران و دفتریاران
با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل مورد پوشش قرار گیرد:

شرایط عمومی یا متن بیمه نامه در واقع مفاد قرارداد فیمابین بیمه گر و بیمه گذار بوده که به امضای بیمه گر رسیده و تحویل بیمه گذار می گردد.کلیه جزئیات بیمه نامه به مانند پوششها،استثنائات،وظایف و تعهدات بیمه گر و بیمه گذار،مهلت اعلام خسارت،مرجع حل اختلاف و سایر موارد در آن درج گردیده است.شرایط عمومی بسته به نوع بیمه نامه صادره می تواند یک یا چندین صفحه باشد و همچنین شرایط عمومی در هرنوع بیمه نامه ثابت می باشد.

این بیمه نامه ممکن است قبل از انقضای مدت با اخطار قبلی و کتبی 20 روزه از طرف بیمه گر یا بیمه گذار در موارد زیر فسخ گردد:

    در صورت عدم پرداخت حق بیمه و حق بیمه اضافی در سر رسیدهای معین
    در صورت تشدید خطر و عدم موافقت بیمه گذار به پرداخت حق بیمه اضافی مربوطه
    در صورت کتمان یا اظهار خلاف واقع به بیمه گذار به طور غیر عمد درباره وضعیت خطر و احراز این امر قبل از وقوع حادثه
    بعد از هر خسارت که بیمه گر ملزم به جبران آن باشد

از طرف بیمه گذار: در صورتی که کیفیت تشدید خطر کاهش یافته و یا از بین رفته و بیمه گر به تخفیف حق بیمه راضی نشود.
تبصره: در صورت فسخ از طرف بیمه گر، باید حق بیمه مدنی که باقی مانده است به صورت روزشمار محاسبه و به بیمه گذار برگشت شود، (به استثنای موارد مندرج در قانون بیمه) در صورت فسخ بیمه نامه از طرف بیمه گذار، حق بیمه برگشتی بر اساس تعرفه بیمه کوتاه مدت محاسبه خواهد شد .

 

بیمه مسئولیت خسارات ناشی از مسئولیت سردفتران و دفتریاران

5 2302452