مزایای طرح جدید "حامی" بیمه ایران جهت منازل مسکونی

بیمه آتشسوزی و سرقت منازل مسکونی با پوششهای تکمیلی و حق بیمه مناسب


این طرح جدید ترین و جامع ترین طرح بیمه ای جهت منازل مسکونی و آپارتمانها میباشد که توسط شرکت سهامی بیمه ایران ارائه گردیده است.

در طرح حامی پوششهای زیر را میتوان با حق بیمه بسیار کم بصورت یکجا خریداری نمود:

•  پوشش آتش سوزی ،انفجار صاعقه، سیل، طوفان، زلزله، ترکیدگی لوله آب، ضایعات ناشی از بارش باران و ذوب برف،سنگینی برف

•  پوشش سرقت جهت اثاث منزل

•  مسئولیت مالی در برابر همسایگان ناشی از وقوع آتش سوزی و انفجار، ترکیدگی لوله آب در محل مورد بیمه

•  غرامت فوت یا نقص عضو دائم اشخاص ساکن در محل مورد بیمه ناشی از وقوع آتش سوزی ،انفجار، صاعقه، سیل، زلزله و سرقت

•  پرداخت هزینه پزشکی اشخاص ساکن در محل مورد بیمه ناشی از وقوع آتش سوزی، انفجار، صاعقه، سیل، زلزله و سرقت

• هزینه اجاره و اسکان موقت بیمه گذار و اعضای خانواده وی در محلی دیگر در صورتیکه محل مورد بیمه به علت وقوع آتش سوزی، انفجار، صاعقه، سیل، زلزله قابل سکونت نباشد

•  پوشش دستگاه ها و لوازم برقی منزل مسکونی در قبال خطر نوسان برق

•  تامین معیشت سرپرست خانواده پس از وقوع خطرهای آتش سوزی،انفجار،صاعقه،سیل،زلزله برای مدت سه ماه به صورت روز شمار تا بازگشت به شرایط عادی

•  خسارت های احتمالی وارده به اتومبیل شخصی متعلق به بیمه گذار یا اعضای خانوده وی مستقر در پارکینگ محل مورد بیمه در برابر آتش سوزی، انفجار، صاعقه، سیل، زلزله