بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان طرح حکیم

-1 این طرح شامل مسئولیت حرفه ای پزشکان، مسئولیت مدنی بیمه گذار در قبال کارکنان و اشخاص ثالث تا سقف تعهدات خریداری شده تحت پوشش بیمه نامه خواهد بود.
-2
صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه گذار ناشی از مسئولیت بیمه گذار بدون رأی دادگاه جبران میگردد. ( درصد نقص عضو زیاندیده توسط پزشک معتمد بیمه گر تعیین میگردد.)
-3
هزینه های پزشکی ناشی از صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه گذار با ارائه صورتحساب مراجع درمانی خصوصی جبران میگردد.
-4
بیمه گر متعهد به جبران خسارت موضوع بیمه نامه جهت افزایش دیه روز حداکثر به میزان 20 % (در مجموع سه سال آینده) خواهد بود.
-5
تعهدات هزینه پزشکی برای هر نفر از کارکنان و اشخاص ثالث در هر حادثه 50،000،000 ریال و در طول مدت بیمه نامه از 100،000،000 ریال تجاوز نخواهد کرد.