بیمه آتشسوزی و اموال مجتمع های اداری ، تجاری و مسکونی

بیمه آتشسوزی و اموال مجتمع های اداری ، تجاری و مسکونی

ساخت مجتمع های بزرگ اداری تجاری رشد رو افزونی پیدا کرده و مردم برای گذراندن اوقات خود به آنها رجوع می کنند.

اهمیت خرید بیمه نامه جامع مجتمع ها:

1- مطابق ماده 14 قانون تملک آپارتمانها هر فردی که از طرف مالکین (یا ساکنین) هر ساختمان تحت عنوان مدیر(نماینده، و یا مسئول ساختمان) انتخاب شود، موظف است تا تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل خطر آتش سوزی بیمه کند و در غیر اینصورت مسئولیت جبران خسارت وارده مستقماً با وی خواهد بود.

2- اگر هر واحد بصورت جداگانه برای خود بیمه نامه آتشسوزی خریداری نماید، در صورت سرایت آتشسوزی به سایر واحد ها، خسارتی به آنها پرداخت نخواهد شد مگر اینکه کل مجتمع بعنوان یک واحد تحت پوشش قرار گیرد ویا هر واحد مسکونی علاوه بر خرید بیمه نامه آتشسوزی یک بیمه نامه مسئولیت ناشی از سرایت آتشسوزی با سرمایه بالا نیز خریداری نماید که روش دوم هزینه ها را چند برابر میکند.

سهم هریک از واحدها از حق بیمه به نسبت مساحت آن واحد به مساحت کل قسمتهای اختصاصی خواهد بود؛ که این مبلغ توسط مدیر ساختمان از هر واحد اخذ و به بیمه گر پرداخت می گردد.

 

 ضمنا مدیران مجتمع ها نیازمند خرید بیمه نام جدا برای مسئولیت خود در قبال مالکین ، ساکنین و اشخاص ثالث نیز هستند.

 

پوشش های تکمیلی بیمه آتشسوزی:

پوششهای اصلی در بیمه آتشسوزی شامل : آتش سوزی، انفجار و صاعقه بوده و با دریافت حق بیمه اضافی،متناسب بانوع پوشش مورد نیاز،خطرات مشروحه ذیل تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرند :

 •  زلزله
 •  سیل، طغیان آب رودخانه و دریا
 •  نشست- ضایعات ناشی از باران و ذوب برف
 •  ریزش و رانش زمین
 •  طوفان ، تندباد و گردباد
 •  سقوط بهمن
 •  سقوط هواپیما ، هلی کوپتر و پرتاب قطعات آن
 •  ترکیدگی لوله های آب و فاضلاب
 •  سرقت با شکست حرز
 •  شکست شیشه
 •  انفجار ظروف تحت فشار