اصطلاحات فنی بیمه

 

حادثه و درمان accident & health

یکی از انواع بیمه است که شامل دو دسته می شود: حوادث شخصی و هزینه های درمان . در بیمه نامه های حوادث شخصی در صورت فوت یا جراحت ناشی ازحادثه ، مبلغی به صورت یکجا یا دوره ای پرداخت می شود . بیمه هزینه های درمان ، هزینه های معالجه را می پردازد.


حادثه قهری ; بلای آسمانی act of God

حادثه ای است که کسی در وقوع آن دخیل نیست (مانند سیل ، زلزله ، طوفان و ...)،حادثه قهری بیمه پذیر است.

An event beyond human origin or control. Lightning, windstorms, and earthquakes are examples, the damage from which would not be the responsibility of an insured, although the insured might be responsible for many other calamities. Acts of God are excluded by the usual bill of lading, as well as by some insurance policies, unless specifically included


آکچوئر; محاسب نرخ بیمه actuary

فردی است حرفه ای و متخصص در استفاده از اصول ریاضی و قانون احتمالات برای حل مسائل مالی بلند مدت به ویژه در خصوص پرداخت مستمری در بیمه زندگی و سرمایه گذاری .

A social mathematician who uses mathematical skills to define, analyze and solve complex business and social problems involving insurance and employee benefit programs. The work of actuaries involves the various contingencies that face human beings: birth, marriage, sickness, accident, loss of property, legal liability, retirement and death, and the financial effects which these and other contingencies have on various insurance and benefit programs. Many of these programs involve long-range financial obligations, for which actuarial forecasts are fundamental in maintaining a sound financial basis: rate-making, premium and loss reserving, investment valuation, pension benefits, and insurance statistics, among others.


نماینده بیمه agent

شخصی است که برای یک شرکت بیمه ، به فروش بیمه نامه اقدام می کند.

One who has the authority to act for another. In insurance language, an agent is the person who sells insurance by contacting the policyholder. By contract and by law, the agent is endowed with many of the powers of the company itself. There are various types of agents, based upon the contractual relationship with the insurer they represent.تمام خطرall risks

پوشش وسیع تری است که در بیمه اموال ارائه می شود و هر نوع زیان و صدمه ای راکه در بیمه نامه اولیه استثنا شده است نیز تحت پوشش قرار می دهد.

A policy that covers loss caused by any cause of loss which is not excluded, as contrasted to "named peril" policies which protect against certain perils named in the policies. Usual to certain types of property and marine insurance contracts, the term "all risk" frequently appears in quotes, since such coverage includes "almost" all risks (i.e., all but those excluded).

 


مقرری بیمه عمر annuity


ترتیباتی است که براساس آن شرکت بیمه ، سالیانه درآمد منظمی به بیمه گذارپرداخت می کند. این مقرری معمولا در بیمه زندگی و هنگامی که حق بیمه به صورت یکجا پرداخت شده مطرح می شود( مقرری سالیانه ، امروزه در فواصل زمانی دیگری نیز قابل پرداخت است).

The life annuity (also known as a single-payment annuity) is a financial instrument that allows for a seller (issuer), typically a financial institution such as a life insurance company, to provide a series of future payments to a buyer (annuitant) for a known sum with a net present value; the payment stream has an unknown duration based principally upon the life expectancy of the annuitant. Generally, such an instrument stops payment at the death of the annuitant. However, it is possible to structure such a contract so that the payments stop upon the death of the second of two annuitants (i.e., a joint and survivor annuity), sometimes with a reduction in the amount of the payment going forward.

The pure life annuity can have harsh consequences for the annuitant who dies before recovering his or her investment in the instrument. Such a situation, called a forfeiture, can be remedied by the addition of a period-certain feature under which the annuity issuer is required to make annuity payments for at least a certain number of years; if the annuitant outlives the specified period certain, annuity payments continue until the annnuitant's death, and if the annnuitant dies before the expiration of the period certain, the annuitant's estate or beneficiary is entitled to the remaining payments certain. The tradeoff between the pure life annuity and the life-with-period-certain annuity is that the annuity payment for the latter is smaller.


قاعده نسبی average clause


چنانچه بیمه گذار اموال خود را ، به اشتباه یا سهوا ، کمتر از قیمت واقعی آن ها بیمه کرده باشد ، در هنگام پرداختخسارت به همان نسبت از خسارت پرداختی کسرمی شود [ماده 10 قانون بیمه ایران]. برای مثال ، اگر ارزش اعلام شده برای بیمه کردن اموال 20 درصد کمتر از قیمت واقعی آن باشد، شرکت بیمه هم 20 درصد ازخسارت های به وجود آمده را کسر خواهد کرد و بقیه را به بیمه گذار می پردازد.

Language in an insurance policy which distributes the insurance among several items in proportion to their value or in a similar way. Also known as a coinsurance clause, average distribution clause and pro rata distribution clause.


سرمایه بیمه زندگی benefit


پولی است که شرکت بیمه بعد از ادعای خسارت یا موقع تعیین شده به ذی نفع بیمه نامه می پردازد.


n life, health and accident insurance, the money payable or services rendered under the policy.هزینه استهلاک betterment


چنانچه بعد از حادثه و تعویض یا تغییر اموال آسیب دیده ، بیمه گذار در وضعی بهتراز قبل از حادثه قرار گیرد، مبلغی از خسارت ها به صورت هزینه استهلاک کسر می شود . این کار باعث جلوگیری از سوء استفاده از بیمه و ایجاد حوادث عمدی می شود.

Significant additions made to real estate enhancing its value and amounting to more than mere repairs or replacement. Often, these betterments are to customize a property to the specific type risk now occupying the property, such as fire protection or hood and vent work in a restaurant. When made by a tenant, these additions are usually included in the tenant's own property insuranceدلال بیمه ; کارگزار broker


شخصی است که طبق مقررات ، شرایط و مجوز فعالیت دلالی بیمه را دارد ومی تواند ضمن ارائه مشاوره به بیمه گذاران برای اخذ پوشش بیمه ای به هریک ازشرکت های بیمه مراجعه کند.

A licensed, legal representative of the insured who negotiates with underwriters on behalf of the insured; nevertheless, the broker receives a commission from the insurer (underwriter)


بیمه ساختمان buildings insurance


بیمه نامه ای است که بنای خانه یا دیگر ساختمان ها را در قبال خطرهای متعدد تحت پوشش قرار می دهد.ظرفیت شرکت بیمه capacity

توانایی شرکت بیمه برای صدور بیمه نامه و قبول پوشش بیمه ای را ظرفیت شرکت بیمه می گویند و به سرمایه و ذخایر مالی شرکت بیمه وابسته است .


The amount of insurance (measured either by face value of policies or by premium) which an insurer is able or willing to issue as a maximum, as limited by legal restrictions, corporate restrictions, or indirect restrictions. Legal restrictions (e.g., "no policy may be issued for an amount in excess of 10% of policyholder surplus") or corporate restrictions (e.g., a board of directors resolution that "the company shall not knowingly commit itself to a policy amount in excess of $10 million") establish the maximum capacity an insurer is able to write. Indirect restrictions on the capacity an insurer is willing to write include:

1) the financial strength (policyholder surplus) of the insurer, or

2)the willingness of the insurer to venture a portion of its current anticipated underwriting (or overall) profit on a single policy (this willingness could also be expressed as a percent of annual premium) and the confidence felt in that anticipated result.


شرکت بیمه کپتیو; شرکت های بیمه اختصاصی captive insurer

شرکت هایی هستند که معمولا موسسات بزرگ تأسیس می کنند و تأمین مالی ریسک های مربوط به آن موسسه را برعهده دارند.

captive insurance company

A company which is wholly owned by another organization (generally non-insurance), the main purpose of which is to insure the risks of the parent organization. A pure captive is owned by a single parent, while an association captive is owned by a group of companies usually in the same line of business.


گواهینامه certificate

سندی است که بیمه گر اضافه بر بیمه نامه برای بیمه گذار صادر می کند تا به هنگام لزوم به مراجع ذی ربط ارائه نماید تا نشان دهد که بیمه نامه لازم را دارد. برای مثال ،گواهی بیمه برای کارفرمایان که به هنگام مراجعه مأموران به آنان نشان می دهند. ازآنجا که ممکن است بیمه نامه مفصل و شامل اوراق متعدد باشد، به همراه داشتن ودست یابی به آن آسان نیست . به همین دلیل ، گواهینامه صادر می شود.

certificate of insurance

A short-form documentation of an insurance policy.


ادعای خسارت claim

هنگامی که بیمه گذار یا ذی نفع براساس شرایط بیمه نامه در پی دریافت خسارت ازبیمه گر است به آن ادعای خسارت می گویند (در زبان فارسی ، مترادف "خسارت"به کار می رود).

claim

1) The formal request by a policyholder or a claimant for payment of loss under an insurance policy.

2) The final amount made in payment of a covered loss.


بیمه مشترک co-insurance


این مفهوم هنگامی به کار می رود که چند شرکت بیمه در پوشش یک خطر معین سهیم می شوند و هر کدام بخشی از آن را به عهده می گیرند.


بیمه نامه های تجمعی زندگی collective life policies

نوعی از بیمه نامه های گروهی زندگی است که عموما سازمان های اعتباری برای پوشش خطر وصول نشدن وام های پرداختی به دیگران استفاده می کنند و ارتباطی به بیمه نامه های گروهی که کارفرمایان برای کارکنان خود می گیرند ندارد.


کارمزد commission

درصدی از حق بیمه است که شرکت بیمه در ازای فروش هر بیمه نامه به نماینده یا کارگزار می پردازد.

commission

The portion of the premium paid the agent or broker for having produced the business.


بیمه جامع comprehensive insurance


بیمه نامه ای است که مجموعه ای از خطرهای مشخص را تحت پوشش می گیرد.

compulsory insurance

Coverage required by certain states of certain people in certain circumstances, e.g., workers compensation and automobile liability.


شرایط بیمه نامه conditions

قسمتی از بیمه نامه است که در آن قواعدی مطرح می شود و بیمه گر و بیمه گذار باید آن ها را رعایت کنند. برای نمونه ، بیمه گذار موظف است که از اموال تحت پوشش بیمه به خوبی مراقبت کند و وقوع حادثه را در اولین فرصت به اطلاع بیمه گر برساند.


Something established or agreed upon to be necessary to make a policy of insurance effective.


خسارت های تبعی consequential loss

در برخی از بیمه نامه ها علاوه بر خسارت های مستقیم ، خسارت های غیرمستقیم وتبعی ناشی از حادثه هم تحت پوشش قرار می گیرد. برای نمونه ، در حادثه آتش سوزی یک واحد تولیدی ، کاهش یا قطع درآمد و سود ناشی از توقف فعالیت کارخانه هم تحت پوشش قرار می گیرد. بنابر این ، بیمه گر در قبال خسارت های تبعی تعهدی ندارد مگر این که در بیمه نامه تصریح شده باشد.

In property insurance contracts, consequential losses are indirect losses, a reduction in the value of property that is a result of a direct damage loss. Usually associated with time element or other remote or indemnification type losses. Consequential losses are different than ensuing losses since consequential losses are indirect losses not direct damage losses, whereas ensuing losses are further or additional direct damage losses that have been initiated by the original direct damage cause of loss.


بیمه نامه اثاث منزل contents policy

بیمه نامه ای است که محتویات خانه را درقبال خطرهای متعددتحت پوشش قرارمی دهد.شرط مستمری contingent annuities
در برخی از بیمه های زندگی شرط می شود، چنانچه حادثه مشخصی اتفاق افتد ، شرکت بیمه مقرری پرداخت کند.

contingent beneficiary

The party designated to receive the benefits or proceeds of a life insurance policy or retirement plan, should the primary beneficiary die.

 


شرط قابل تبدیل convertible term


اگر این شرط در بیمه نامه زندگی گنجانده شود، بیمه گذار می تواند بیمه نامه زمانی خود را بدون نیاز به معاینات پزشکی مجدد به یکی از بیمه نامه های تمام عمر یاعمر و پس انداز تبدیل کند.

Term insurance that is convertible to a higher premium paying plan (usually whole life) without evidence of insurability. Convertible term insurance can be convertible without medical examination for only a limited part of its term, e.g., a ten-year convertible term policy may be convertible only during the first seven years of the term.


گواهی موقت cover note

برگه ای است که تا هنگام آماده شدن بیمه نامه به بیمه گذار می دهند و سند موقت داشتن پوشش بیمه ای تلقی می شود.

1) A document issued by an agent or broker which tells the insured that the agent or broker has effected the insurance described therein. Since there are often delays in issuing formal policies, a cover note gives the insured a description of what insurance the agent or broker has put into effect. A cover note is similar to a binder although a binder usually refers to a document given by a company to an agent instead of one given by the agent to a customer.

2) Used by surplus lines brokers to evidence coverage placed with nonadmitted companies.

 


بیمه بیماری وخیم critical illness


در این بیمه چنانچه بیمه شده به بیماری وخیمی که زندگی وی را به خطر اندازدمبتلا شود ، شرکت بیمه مبلغی را به صورت یکجا پرداخت می کند.

Critical illness insurancesometimes called "dread disease insurance" is a contract where an insurer makes a lump sum cash payment if the policyholder is diagnosed with one of the critical illnesses listed on the insurance policy and survives a minimum number of days (the “survival period”) from the date the illness was first diagnosed.


بیمه عمر زمانی نزولی ; سرمایه نزولی decreasing term insurance


طبق شرطی که در برخی از بیمه نامه های زندگی قید می شود، سرمایه بیمه نامه باگذشت هر سال به مقدار مشخصی کم می شود تا در نهایت به صفر برسد . این شرط برای کسانی مفید است که با گذشت زمان نیاز آنان به پوشش بیمه ای کم می شود . برای مثال ، کسانی که وام گرفته اند و هر ماه قسط آن را می پردازند.

decreasing term life insurance

A life insurance policy in which the death benefit starts out at the full stated amount but declines on a set scale throughout the life of the policy, reaching zero at the end of the policy term.مستمری معوق; مستمری تأخیری deferred annuities

چنانچه شروع پرداخت مستمری بعد از گذشت سال های مشخصی از عمر یارسیدن به سن مشخصی( معمولا هنگام بازنشستگی ) باشد ، به آن مستمری معوق می گویند . این موضوع برای تداوم زندگی مطلوب بیمه گذار بعد از تغییر وضعیت درآمدی است .A type of annuity where premiums are paid on an ongoing basis, but the benefit payments are deferred until a later date. The annuity can be scheduled to begin on a specific date or when a set age of the recipient is attained. A common example is an annuity that has been purchased for a child to pay for the child's college education. Payments are ongoing, and the payout may be scheduled to begin when the child turns 18.سرمایه از کارافتادگی disability benefit


در بیمه های زندگی چنانچه بیمه شده به طور دایم از کار افتاده شود سرمایه ازکارافتادگی به او پرداخت می کنند. چنانچه بیمه شده بعد از کارافتادگی فوت کندوجه دیگری به بازماندگان وی پرداخت نخواهد شد.

disability benefits

The benefits paid for one who becomes disabled. Normally these benefits are periodic, i.e., weekly or monthly. Occasionally benefits may be in the form of a lump sum. The qualification for benefit payout is determined by the definition of disability.پوشش مسوولیت کارفرما employer's liability coverage


یکی از انواع بیمه است که بیشتر کارفرمایان برای پوشش در قبال خسارت های ناشی ازحوادث هنگام کارکه موجب صدمه به کارگران و ادعای خسارت می شود، اخذمی کنند.


Coverage against the common law liability of an employer for injuries sustained by employees, as distinguished from liability imposed by a workers compensation law.


الحاقیه endorsement


نوشته ای است که به بیمه نامه ضمیمه می شود و جزء جدایی ناپذیر آن به حساب می آید. در واقع ، تغییراتی که بعدا در بیمه نامه به وجود می آید، معمولا از طریق صدور الحاقیه انجام می پذیرد.


A document with language attached to and becoming part of a basic policy for the purpose of modifying the policy, either at inception or mid-term. The term endorsement is usually associated with property and casualty policies while the term rider is normally used with life, accident and health contracts.


بیمه نامه عمر مختلط پس انداز endowment policy

یکی از انواع بیمه های زندگی است که طبق آن بعد از مدت معینی یا در صورت فوت بیمه گذار ( هرکدام زودتر باشد ) سرمایه بیمه نامه پرداخت می شود.


A type of life insurance policy in which the stated benefit or face amount is paid to the insured on the maturity date. Often, this type of policy is used as a retirement account. Should the insured die before the maturity date has been reached, a beneficiary will receive the benefit amount.


بیمه نامه مازاد excess of loss policy


در این بیمه نامه برای جلوگیری از افزایش هزینه های بیمه گر حداقلی از خسارت رابیمه گذار پرداخت می کند. برای مثال ، خسارت های تا 10 هزار تومان را بیمه گذارپرداخت می کند ولی چنانچه خسارت بیشتر از این مقدار باشد ، همه آن را بیمه گر پرداخت خواهد کرد.

excess of loss ratio insurance or reinsurance

A company wishing to protect itself in the event its net loss ratio for a given year rises above a certain percentage may buy reinsurance which pays in excess of that figure up to a higher agreed percentage, beyond which the company is once more liable. In short, a plan which takes the sting out of an above-average net loss ratio.

 


استثناآت exclusion


بخشی از قرارداد است که دامنه پوشش بیمه نامه را محدود می سازد; بر این مبنا درمواردی پوشش اموال ، اشخاص یا حادثه محدود می شود و در مواردی اصلا تحت پوشش قرار نمی گیرد.

The peril, hazard, condition or circumstance that is not covered by the insurance and is so stated in the policy. A clause in an insurance policy which specifies what is excluded from the policy's coverage.


پرداخت ارفاقی extra payment


در بیمه نامه های زندگی می توان شرط نمود که چنانچه بیمه شده بر اثر حادثه فوت کند، سرمایه پرداختی به ذی نفع دو برابر مقداری باشد که بر اثر فوت طبیعی پرداخت می شد.بیمه نامه صداقت و امانت کارکنانfidelity guarantee policy

بیمه نامه ای است که خطر ناشی از سوء نیت و خلاف کاری کارکنانی را که به منابع مالی دست رس دارند تحت پوشش قرار می دهد.


بیمه غیرزندگی عمومی general insurance

بیمه هایی که دوره پوشش آن ها کوتاه مدت و معمولا یک سال است.

General insuranceor non-life insurance policies, including automobile and homeowners policies, provide payments depending on the loss from a particular financial event. General insurance typically comprises any insurance that is not determined to be life insurance. It is called property and casualty (P&C) insurance in the U.S..


بیمه مسوولیت عمومی general liability insurance

این بیمه نامه مسوولیت قانونی افراد را در قبال صدمه ، زیان یا هر زیانی که به طورناخواسته به دیگران وارد آورد تحت پوشش قرار می دهد.

A form of insurance sold to businesses to indemnify the business for third party liability claims due to negligence. Coverages can include premises and operations liability for onsite and jobsite accidents and products liability claims for products that injure third parties.کارت سبزgreen card

مدرکی است برای افرادی که در کشورهای دیگر رانندگی می کنند تا نشان دهند که آنان حداقل پوشش بیمه ای لازم را طبق قوانین کشور محل مسافرت دارند ; درصورت بروز حادثه ، خسارت را در همان کشور، نماینده دفتر کارت سبز پرداخت خواهد کرد.


The Green Card orInternational Motor Insurance Certificate is equivalent to the national motor insurance certificates of all of the countries a motorist visits. It is an internationally recognised document that is accepted by the authorities of all countries in which the Green Card is valid


بیمه عمر گروهی group life insurance


بیمه نامه ای است که همزمان تعدادی از کارکنان یا کارگران یک سازمان را تحت پوشش قرار می دهد. این نوع بیمه معمولا در گروه های کارفرمایی و کارگری رایج است و کارفرما، کارگران را به میزان چند برابر حقوق آنان ، بیمه عمر به شرط فوت می کند.

group life insurance

Group life insurance programs designed to offer affordable coverage to a natural group, such as employees of an employer or members of an association and their families. A single contract is provided for the entire group which outlines the standard benefits, terms and provisions that apply to all members of the group. Normally the life insurance benefits offered are based on the compensation earned by the individual member. Most of the group life insurance programs also offer the members the ability to convert to other permanent, whole or term life products upon termination of employment. Individual certificates are usually issued to the members to verify that they are covered.


بیمه درمانی گروهی gruop permanent health insurance


بیمه ای است که کارفرمایان اخذ می کنند تا کارگران یا کارکنان را در قبال هزینه درمان بیماری ها تحت پوشش قرار دهند.

group permanent life insurance

Permanent life insurance underwritten on a group basis, i.e., with limited medical questions. Group paid-up insurance is often the vehicle used in pension plans that include permanent life insurance.


مستمری بیمه بازنشستگی گروهی group personal pensions


کارکنانی که تحت سرپرستی یک کارفرما باشند با این بیمه تحت پوشش قرارمی گیرند و بعد از بازنشستگی ، مبلغی را علاوه بر حقوق بازنشستگی به صورت مستمری از شرکت بیمه دریافت می کنند.


بیمه تعطیلات holiday insurance

این بیمه وقایعی را که در مسافرت و تفریح امکان وقوع دارند تحت پوشش قرارمی دهد. پوشش این بیمه معمولا شامل هزینه حوادث شخصی ، هزینه درمان درخارج ، گم شدن چمدان و هزینه های لغو ناخواسته مسافرت است.


بیمه منزل مسکونی home service


بیمه منزل مسکونی ساختمان و محتویات منزل مسکونی را همراه با هزینه های اضافی دیگری ( مانند هزینه پیگرد قانونی افراد) تحت پوشش قرار می دهد.


مستمری آنی immediate annuties

در این نوع بیمه ، شرکت بیمه بلافاصله بعد از فروش بیمه نامه یا مدت کوتاهی پس از آن ، پرداخت مستمری را آغاز می کند.


بیمه باسرمایه افزایشی increasing term


در این نوع بیمه نامه زندگی ، سرمایه بیمه نامه با گذشت هر سال براساس درصدمعینی از سرمایه اولیه افزایش می یابد. این بیمه نامه برای افرادی طراحی شده که به دلیل افزایش سالیانه حقوق ، توانایی پرداخت حق بیمه بیشتری دارند و ارزش زندگی آنان هم رو به افزایش است.


اصل جبران غرامت indemnity


طبق این اصل بیمه گر خسارت بیمه گذار را فقط به مقداری خواهد پرداخت که بیمه گذار در شرایط بلافاصله قبل از حادثه قرار گیرد . البته مقدار خسارت پرداختی هیچ گاه بیشتر از تعهد بیمه گر( بیمه نامه )نخواهد بود . این تعریف در واقع ، مفهوم عملی بیمه و علت وجودی قراردادهای بیمه است.سرمایه براساس شاخصindex-linked


در برخی از بیمه نامه های زندگی برای مقابله با تورم و کم شدن ارزش سرمایه بیمه نامه شرطی می گذارند که سرمایه بیمه نامه موقع پرداخت براساس یک شاخص تعریف شده مثل شاخص قیمت سهام بورس یا ارزش طلا محاسبه و پرداخت شود.


بیمه ازکارافتادگی دایم انفرادی individual permanent health insurance

در این بیمه چنانچه بیمه شده براثر بیماری یا حادثه نتواند کار کند دستمزد وی تاهنگامی که بتواند کار کند یا تا زمانی که بازنشسته شود به وی پرداخت خواهد شد.


بیمه نامه انفرادی زندگی individual policy

بیمه نامه ای که فرد با آن زندگی خود یا وابستگان را تحت پوشش قرار دهد.


بیمه

تعاریف متعددی برای بیمه وجود دارد لیکن به موجب ماده یک قانون بیمه مصوب 1316، بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده به او را جبران نموده و یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار، وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه می نامند.

واژه بیمه که در زبان فرانسه Assuranceودر زبان انگلیسی Insuranceمی شود، ظاهراً به کلام فارسی شباهت دارد ولی معلوم نیست از چه تاریخی مصطلح شده و غرض از استعمال آن چه بوده است. لغت شناسان معتقدند که واژه های انگلیسی و فرانسه از ریشه لاتین Securusبه معنای اطمینان است گرفته شده و علاوه بر عقد بیمه در معانی تضمین، تأمین، اعتماد یا اطمینان به کار رفته است. واژه ی بیمه در اغلب زبان های دیگر نیز از همین ریشه مشتق شده است. در حالی که تصور نمی رود که واژه ی بیمه در فارسی خود از ریشه های عربی، ترکی، عبرانی، یونانی، روسی یا لاتین باشد گو اینکه واژه های بسیاری در زبان فارسی از این زبان ها گرفته شد، با این همه، به نظر می رسد که ریشه ی اصلی همان «بیم» است زیرا عامل اساسی انعقاد عقد بیمه، ترس و گریز از خطر است و به سبب همین ترس و حصول تأمین عقد بیمه وقوع می یابد.


نفع بیمه پذیر insurable interest


یکی از اصول فعالیت بیمه ای است که براساس آن هر فرد در صورتی می تواندپوشش بیمه ای اخذ کند که در صورت تحقق حادثه تحت پوشش ، به آن شخص زیان مالی وارد شود.شرکت بیمهinsurance company


شرکتی است که در ازای حق بیمه ای که دریافت می کند و براساس بیمه نامه ای که می فروشد، خطرهایی را تقبل و پیامد آن ها را به صورت مالی جبران می کند. شرکت بیمه ممکن است به شکل متقابل ( در تملک بیمه گذاران ) یا سهامی ( در تملک سهامداران) باشد.


بیمه شده insured


فردی که با بیمه نامه تحت پوشش قرار گرفته است.


بیمه گر insurer


همان شرکت بیمه است.


واسطه بیمه ای intermediary


همان دلال یا نماینده شرکت بیمه است.

One who arranges reinsurance between companies. A reinsurance broker.سرمایه گذاریinvestment


در اختیار گذاشتن پول نزد شخص دیگری در جهت استفاده از آن و بازگشت سود به صورت بهره ثابت یا سود سهام که ممکن است ایجاد شود.


درآمد سرمایه گذاری investment income


درآمدی است که بیمه گر از محل سرمایه گذاری حق بیمه هایی به دست می آورد که هنوز صرف پرداخت خسارت نشده است.


بیمه عضو موثر key person insurance


چنانچه یکی از کارکنان کلیدی که ادامه فعالیت سازمان به وجود او وابسته است ،فوت کند، این بیمه ، هزینه جایگزینی یا آموزش افراد برای جایگزینی وی و نیزهزینه کاهش سود دهی سازمان را پرداخت می کند.


بیمه هزینه های پیگرد قانونی legal expenses insurance


طبق شرایطی که در این بیمه نامه قید شده ، هزینه پیگردهای قانونی تحت پوشش قرار می گیرد.


مقدار حق بیمه level premium


حق بیمه ای است که طبق شرایط بیمه نامه به بیمه گر پرداخت می شود.


مسوولیت liability


منظور، مسوولیت قانونی است که در قبال عمل ناخواسته صدمه زدن به دیگر افرادیا خسارت وارد آوردن به اموال آن ها برای شخص ایجاد می شود.


امید به زندگی life expectancy


متوسط طول دوره ای احتمالی است که افراد با توجه به سن فعلی ، سلامت وشغل شان زنده می مانند.


اعضای لویدز Lloyd's members


افرادی هستند که بیمه نامه های لویدز را صادر می کنند. اینان تمام دارایی شخصی خود را برای پرداخت خسارت ها ، تضمین می کنند.


لویدز لندنLloyd's of London
بازار بیمه ای است که در قالب سندیکاها سازمان یافته و اغلب بیمه نامه ها را صادرمی کند.


حق بیمه مازاد loading


به معنای آن است که از بیمه گذار به علت موقعیت ویژه ،بیشتر از (میانگین) رشته بیمه مربوط، حق بیمه دریافت شود.


بیمه مراقبت های طولانی long-term care insurance


این بیمه هزینه مراقبت های طولانی را پوشش می دهد و بیشتر متوجه افراد کهن سالی است که درخانه سال مندان به مراقبت طولانی نیاز دارند.بیمه های بلندمدتlong-term insurance


بیمه خطرهایی است که دامنه پوشش آن ها در یک دوره بیشتر از یک سال است وحق بیمه آن ها از ابتدا براساس دوره بلند مدت محاسبه می شود. این نوع قراردادهای بیمه ای همانند بیمه های زندگی و پس انداز، منبع سرمایه گذاری ارائه می کنند.


بازرس خسارت loss adjuster


شخص مستقلی است که از شرکت بیمه دستمزد دریافت می کند و برای پاسخ به این پرسش ها به بررسی می پردازد: آیا خسارت ادعا شده تحت پوشش بیمه است و مربوط به بیمه گذار شرکت بیمه ؟ مقدار خسارت قابل پرداخت چه قدر است ؟


ارزیاب خسارت loss assessor


شخصی که از طرف بیمه گذاران به مذاکره با بیمه گر درباره خسارت ادعا شده می پردازد.بیمه بدنه کشتی و هواپیما: marine aviation and transport

این بیمه خسارت وارد شده به کشتی و هواپیما را تحت پوشش قرار می هد.


بیمه باربری دریاییmarine insurance

خسارت وارد شده به محموله وسایل حمل و نقل در هنگام بارگیری و تخلیه ، با این بیمه تحت پوشش قرار می گیرد.


بیمه خراب شدن ماشین آلات mechanical breakdown insurance

پوشش هزینه خراب شدن ماشین آلات ، اتوموبیل و لوازم منزل با این بیمه انجام می گیرد.بیمه غرامت رهنmortgage indemnity insurance

این بیمه زیان موسساتی را که وام رهنی می دهد تحت پوشش قرار می دهد تاچنانچه ملک یا کالای مورد رهن (مرتهن ) کمتر از مقدار وام پرداختی فروخته شدآن ها متحمل زیان نشوند و شرکت بیمه زیان آن را پرداخت کند.


موعد پرداخت : maturity

تاریخی است که برای زمان پرداخت سرمایه بیمه های عمر و پس انداز توافق وتعیین شده و در آن هنگام سرمایه بیمه نامه و دیگر مزایای آن قابل پرداخت است.


بیمه نامه تضمین پرداخت اقساط وام رهنی mortgage payment protection policy

پوشش این بیمه در مواردی است که پرداخت های ماهانه وام به عللی همچون حادثه ، بیماری یا بیکاری وام گیرنده انجام نشود.بیمه نامه عمر مانده بدهکارmortgage protection policy

: براساس این نوع بیمه نامه عمر، در مواردی که وام گیرنده قبل از پرداخت همه اقساط وام فوت کند، شرکت بیمه پرداخت بقیه اقساط را برعهده می گیرد.بیمه نامه های جامع وام رهنی: mortgage-related policies

از این بیمه نامه ها، هم به صورت تضمین وام رهنی استفاده می شود و هم به صورت نوعی وسیله پس انداز برای بازپرداخت وام در موعد مقرر به کار می رود


بیمه مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینیmotor insurance

این بیمه مسوولیت های قانونی ناشی از استفاده از اتوموبیل را که براثر زیان وخسارت به دیگر افراد وارد می شود تحت پوشش قرار می دهد.

 


متقابل mutual

شرکت بیمه ای است که مالک آن بیمه گذاران همان شرکت هستند.


بیمه جایگزینی با نو new-for-old

این پوشش برای مواردی است که شی ء صدمه دیده با شی ء نو جایگزین شود وبیمه گر هزینه استهلاک و استفاده از شی ء کهنه را از خسارت پرداختی کسر نکند.


تخفیف عدم خسارت no claim discount; bonus

هنگامی که در یک دوره پوشش (به ویژه در بیمه های اتوموبیل ) بیمه گذار خسارتی از بیمه گر نگرفته باشد، برای تجدید بیمه نامه در دوره بعد مقداری از حق بیمه به صورت تخفیف کاسته می شودبیمه مستمری گروهیoccupational pensions

مستمری که کارفرما برای کارگران تمهید می کند. حق بیمه را کارفرما و کارگران می پردازند. مقدار مستمری به دو روش قابل محاسبه است :
- براساس مزایای دریافتی کارگران که بر مبنای حقوق و سابقه خدمت آنان محاسبه خواهد شد بر مبنای مقدار -حق بیمه های پرداختی و حاصل جمع آن ها هنگام بازنشستگی .بیمه زیان پولیpecuniary loss

این نوع بیمه هر نوع زیان مالی را که ممکن است به علت اختلال در فعالیت اقتصادی و وام های رهنی اتفاق افتد تحت پوشش قرار می دهد.مستمریpension

حقوقی است که بعد از بازنشستگی به افراد پرداخت می شودمستمری سالیانهpension annuities

حقوقی که به طور سالیانه از محل بیمه نامه های مستمری قابل پرداخت است .بیمه ازکارافتادگی دایمpermanent health insurance :

در این بیمه نامه تا زمانی که بیمه گذار به علت حادثه یا بیماری قادر به کارکردن نباشد به وی حقوق پرداخت می شود. این پرداخت معمولا تا هنگام بازنشستگی ادامه می یابد.نرخ تداوم: persistency

نرخی است که براساس آن بیمه گذاران ، بیمه نامه عمر خود را نزد بیمه گر ادامه می دهند


بیمه حوادث شخصیpersonal accident insurance

مستمری انفرادیpersonal pension : قراردادهایی است که براساس آن ها، بیمه گذار در دوران شاغل بودن خود به شرکت بیمه حق بیمه پرداخت می کند تا بعد از بازنشستگی ، درآمدی به صورت مستمری به وی پرداخت شود.بیمه بدی آب و هواpluvius insurance

این بیمه زیان های ناشی از بدی آب و هوا را تحت پوشش قرار می دهد.


بیمه نامه policy

سندی است که جزئیات کامل قرار داد بین بیمه گر و بیمه گذار در آن نوشته شده است.


بیمه گذار policyholder

شخص یا سازمانی است که بیمه گر برای او بیمه نامه صادر می کند و معمولا منافع بیمه نامه به وی پرداخت می شود.


بیمه زیان ناشی از عملیات تروریستی pool re

یک صندوق بیمه اتکایی است که با پشتیبانی دولت( انگلیس ) زیان های بیشتر از100 هزار پوند را که در نتیجه حملات تروریستی در انگلستان به بار آیند، پرداخت می کند.


حق بیمه premium

مبلغی است که بیمه گذار برای بیمه به بیمه گر پرداخت می کند.بیمه درمان خصوصیprivate medical insurance

هزینه های معالجات پزشکی خصوصی با این بیمه نامه قابل پرداخت استبیمه نامه مسوولیت محصولproduct liability policy

این بیمه تولید کنندگان را در قبال مسوولیت زیان های ناشی از معیوب بودن محصولاتی که می فروشند تحت پوشش قرار می دهد.بیمه نامه جبران غرامت (خسارت ) حرفه ایprofessional indemnity insurance

این بیمه نامه متخصصان رشته های مختلف را در قبال خسارت های ناشی ازاشتباهات و غفلت های هنگام کار تحت پوشش قرار می دهد.بیمه اموالproperty damage

این نوع بیمه ها، اموال مشخصی را که ممکن است بر اثر حوادثی همچون آتش سوزی ، طوفان یا دزدی زیان ببینند یا خراب شوند تحت پوشش قرار می دهد.برگه پیشنهاد: proposal form

برگه درخواست پوشش بیمه ای است که بیمه گذارتکمیل می کند.


پیشنهاد دهنده proposer

شخص یا شرکتی است که برای گرفتن بیمه درخواست می دهد.بیمه نامه مسوولیت عمومی: public liability policy

مسوولیت های قانونی که براثر وارد آوردن صدمه یا زیان غیر عمدی به دیگران ایجاد می شود، با این بیمه نامه تحت پوشش قرار می گیرد.نرخ: rate

قیمت بیمه نامه است که معمولا به صورت هزینه یک واحد پوشش بیان می شود.برای مثال ، 1000 رال/ برای هریک میلیون رالش سرمایه تحت پوشش .بیمه اتکایی: reinsurance

بیمه اتکایی پوششی است که شرکت های بیمه می توانند با خرید آن ، همدیگر را درقبال خسارت های بزرگ حمایت کنند.بیمه نامه با قابلیت تعویق حق بیمه یکجاrenewable single premium policy

در برخی از بیمه نامه هایی که تمام حق بیمه آن یکجا پرداخت می شود، بی آن که درقرارداد ذکر شود، بیمه گذار از این مزیت برخوردار است که می تواند حق بیمه رادیرتر پرداخت کند.شرط تمدیدrenewable term

این شرط به بیمه گذار اختیار می دهد که بعد از دوره زمانی مشخصی ، بدون نیاز به ارائه مدارک پزشکی بیشتر، بتواند دوره پوشش بیمه نامه خود را افزایش دهد،مشروط به آن که سن بیمه شده به بالاتر از 65 سال نرسد.اعلام برای تمدید بیمه نامهrenewal notice

نامه ای است که مدتی قبل از پایان اعتبار بیمه نامه ، برای بیمه گذار فرستاده می شودو از وی برای تمدید بیمه نامه و پرداخت حق بیمه دعوت به عمل می آید.


سرمایه افزوده reversionary bonus

در بیمه های عمر توأم با مشارکت در منافع ، مبلغی که از محل سهم بیمه گذار درسود شرکت بیمه ، به سرمایه بیمه نامه افزوده می شود، سرمایه افزوده نام دارد که درپایان مدت یا در صورت بروز حادثه قبل از موعد پرداخت قابل دریافت است .


بیمه نامه های پس انداز saving policies

نوعی از بیمه نامه های زندگی است که از آن ها به صورت وسیله ای برای پس اندازاستفاده می شود.


بیمه نامه با حق بیمه یکجا single premium policy

نوعی از بیمه نامه های بلند مدت است که تمام حق بیمه آن در یک نوبت به طوریکجا پرداخت می شود.


توان مالی برای ایفای تعهدات solvency margin

مقدار ذخایر شرکت بیمه است به نحوی که تکافوی تعهدات شرکت را بنماید.اصل جانشینیsubrogation

به موجب این اصل بعد از جبران هر خسارت ، تمام حقوق قانونی که ممکن است به علت آن حادثه متوجه بیمه گذار شده باشد به بیمه گر منتقل می شود.سرمایه تحت پوشش بیمهsum insured

ارزشی است که هر دارایی به آن مقدار بیمه شده و حداکثر مبلغی است که شرکت بیمه برای هر خسارت خواهد پرداخت . در بیمه زندگی مبلغی است که بیمه گرپرداخت آن را تضمین کرده و ممکن است سرمایه افزوده هم به آن اضافه شودارزش بازخریدیsurrender value

در نوع ویژه ای از بیمه زندگی چنانچه قبل از موعد پرداخت مزایا، بیمه نامه به عللی تداوم نیابد، کمتر از سرمایه ای که در بیمه نامه نوشته شده به بیمه گذار پرداخت می شود که به آن سرمایه مخفف می گویند. سرمایه مخفف شامل همه بیمه های زندگی نمی شود.


سندیکا syndicate

در لویدز لندن به گروهی از بیمه گران که در زمینه معینی فعالیت می کنند، سندیکا گفته می شود.بیمه نامه زمانیtemporary policy

یک نوع پوشش زندگی است که فقط برای مدت معینی معتبر است . در این بیمه نامه تنها در صورتی که بیمه شده در مدت اعتبار بیمه نامه فوت کند، سرمایه بیمه نامه پرداخت خواهد شد.شخص ثالثthird party

شخصی غیر از بیمه گذار و بیمه گر است که در یک حادثه تحت پوشش بیمه خسارت می بیند.سود تجاریtrading result

سود یا زیان کلی بیمه گر است که حاصل جمع مانده عملیات بیمه گری و سودسرمایه گذاری استکم بیمه شدگیunderinsurance

وقتی گفته می شود که سرمایه بیمه شده برای پوشش حداکثر خسارت یا زیان ممکن ، کافی نباشد.ریسک بیمه ناپذیرunisurable risk

در جایی که وقوع حادثه و بروز خسارت اجتناب ناپذیر است (مانند خانه ای که آتش گرفته یا شخصی که به بیماری مهلکی دچار شده است ) ریسک بیمه ناپذیراست. هم چنین ، در جایی که خسارت به طور تدریجی در حال وقوع است نیزریسک بیمه پذیر نیست . برای مثال ، زنگ زدن فلزات یا کنش و واکنش شیمیایی.حد اعلای حسن نیتutmost good faith

یکی از اصول بیمه ای است که براساس آن بیمه گذار موظف است تمام اطلاعات مرتبط با خطر موضوع بیمه را در اختیار بیمه گر قرار دهد.


معافیت از پرداخت حق بیمه waiver of premium

یکی از مزایای اختیاری بیمه زندگی است و به معنای آن است که چنانچه بیمه گذاربراثر بیماری یا آسیب دیدگی جسمانی نتواند حق بیمه را پرداخت کند، شرکت بیمه حق بیمه ها را خواهد پرداخت .بیمه ضمانت کالاwarranty insurance

: این بیمه هزینه های تعمیر لوازم منزل را تحت پوشش قرار می دهد.بیمه نامه تمام عمر: whole life policy

بیمه نامه ای است که در آن حق بیمه در تمام عمر یا تا زمان مشخصی پرداخت می شود و مزایای بیمه هر زمان که شخص بیمه شده فوت کند به بازماندگان پرداخت خواهد شد.


بیمه نامه همراه با سود : with-profit bonds

نوعی بیمه نامه با حق بیمه یکجاست که حق بیمه های پرداخت شده در محل هایی همچون سهام شرکت ها، اوراق قرضه با نرخ بهره ثابت ، دارایی های سودآور و پول سرمایه گذاری می شود.


خسارت کلی write-off

اتوموبیل صدمه دیده ای که با تعمیر درست نشود یا هزینه تعمیر آن از ارزش قبل ازتصادف بیشتر باشد.حق بیمه سالیانه: yearly premium

حق بیمه ای است که در آخر هر دوره براساس شرایطی که در بیمه نامه مشخص می شود پرداخت آن تکرار می گردد.