مسئولیتهای قراردادی

موضوع این بیمه نامه جبران خسارات مالی و جانی وارد به طرف قرارداد بیمه گذار ناشی از تعهداتی می باشد که بواسطه شرایط قرارداد، بیمه گذار در مقابل دیگران به عهده گرفته است و تعهدات مذکور تحقق نیافته است.

شرایط عمومی یا متن بیمه نامه در واقع مفاد قرارداد فیمابین بیمه گر و بیمه گزار بوده که به امضای بیمه گر رسیده و تحویل بیمه گزار می گردد.کلیه جزئیات بیمه نامه به مانند پوششها،استثنائات،وظایف و تعهدات بیمه گر و بیمه گزار،مهلت اعلام خسارت،مرجع حل اختلاف و سایر موارد در آن درج گردیده است.شرایط عمومی بسته به نوع بیمه نامه صادره می تواند یک یا چندین صفحه باشد و همچنین شرایط عمومی در هرنوع بیمه نامه ثابت می باشد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر موارد زیر را مطالعه فرمایید.

بیمه مسئولیتهای قراردادی

5 76752