بیمه های اتومبیل

بیمه های اتومبیل
 
اتومبیل و حوادث آن سالانه خسارات جبران ناپذیری را به مردم عزیز و جامعه ما وارد می آورد و همه ساله با حجم بسیار بلایایی از تصادفات رانندگی و خسارت های جانی و مالی رو به رو هستیم.
بطور كلی بیمه اتومبیل جبران كننده خسارتهای ناشی از حوادث رانندگی وارد به اتومبیل و نیز سرنشینان آن و اشخاص ثالث می باشد . بنابراین بیمه های اتومبیل را می توان به سه گروه تقسیم كرد:


بیمه نامه شخص ثالث : جبران خسارت وارده به اشخاص ثالث شامل خسارتهای مالی و خسارتهای جانی

بیمه حوادث سرنشین : جبران خسارت وارده به سرنشینان اتومبیل مورد بیمه

بیمه نامه بدنه اتومبیل : جبران خسارات وارد به اتومبیل شما در تصادفات، سرقت، آتشسوزی و ...

بیمه ثالث و بدنه خودرو

5 56672