بیمه جامع واحدهای صنعتی ICP (Industrial Comprehensive Policy

 بیمه جامع واحدهای صنعتی (ICP (Industrial Comprehensive Policy

شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان بزرگترین بیمه گر خاورمیانه و همچنین پرداخت کننده بالاترین مبلغ خسارت در تاریخ صنعت بیمه در راستای تحقق هدف خود که حمایت از صنایع داخلی است، این بیمه نامه را طراحی و عرضه نموده است.

این بیمه نامه صرفاً به منظور تامین تمامی نیازهای بیمه ای کارخانجات بزرگ تولیدی و واحدهای صنعتی تنظیم شده است که از بررسی های دقیق کارشناسی و انجام مطالعات تطبیقی در صنعت بیمه جهان محقق گردیده است. هدف از این طرح آن است که خدمات بیمه ای مورد نیاز این واحدها در تمامی رشته ها به صورت متمرکز صورت پذیرد .

به موجب این طرح تمامی خدمات بیمه ای واحدهای صنعتی بیمه گذاران عمده به شرکت سهامی بیمه ایران واگذار می گردد و این شرکت خدمات خود را در قالب یک بسته بیمه ای ارائه می نماید. بدیهی است طرح مذکور مزایای بسیاری را برای بیمه گذاران بزرگ به همراه خواهد داشت و در این طرح علاوه بر آنکه پوششهای بیمه ای مورد نیاز شرکت در تمامی رشته ها از جمله باربری، آتش سوزی، مسئولیت، مهندسی، اشخاص و اتومبیل در قالب یک بسته بیمه ای ارایه و تامین میگردند تا به این وسیله از پراکندگی و تعدد بیمه ها جلوگیری به عمل آید و همچنین پوششهای بدیع و جدیدی مانند بیمه عدم النفع شکست ماشین آلات صنعتی و بیمه تمام خطر اموال نیز تحت پوشش قرارگیرند.

از آنجا که کلیه خدمات بیمه ای به صورت متمرکز صورت می گیرد. بیمه گذار صرفاً با یک بیمه گر همکاری داشته و این امر موجبات آرامش خاطر هر چه بیشتر بیمه گذاران را فراهم می نماید از طرف دیگر این امکان برای بیمه ایران فراهم می گردد که پوشش های بیمه ای را با حداقل نرخ ارئه نماید. نظر به این که طرح مزبور منطبق با نیازهای روز بیمه گذاران عمده می باشد انتظار بر این است که انقلابی را در صنعت بیمه کشور به همراه داشته باشد تا علاوه بر جلب رضایت بیمه گذاران عمده این شرکت بتواند به عنوان یک عامل مکمل و بازوی موثر دولت چرخه اقتصادی دولت را هر چه بیشتر رونق بخشد.

انواع بیمه ها برای صادر کنندگان و سرمایه گذاران کالا

انواع بیمه هایی که صادر کنندگان و سرمایه گذاران می توانند برای پوشش ریسک های خود از آن استفاده کنند.

بیمه های باربری، آتش سوزی، مسئولیت و بیمه های وسایل نقلیه را تشکیل می دهند، در بخش تخصصی فعالیت خود که بیمه های اعتباری است می تواند به صادرکنندگان کالا و خدمات در برابر حوادث و ریسک های سیاسی و اقتصادی پوشش بیمه ای ارائه کند.

این بیمه نامه می تواند با توجه به نوع صادرات بیمه نامه های اعتباری صادرات کالا باشند و در رابطه با خدمات فنی و مهندسی بیمه های اعتباری خدمات فنی و مهندسی نامیده می شوند.

بیمه نامه های صادرات کالا به دو صورت قابل صدور است. این بیمه نامه می تواند به صورت گروهی باشد یا به صورت انفرادی که البته بیمه پوشش باز (بیمه مجموعه عملیات صادراتی) تعبیر بهتری از بیمه های گروهی است. یعنی این که یک صادرکننده می تواند مجموعه عملیات صادراتی خود را در طول یک دوره مشخص به صورت عمومی و در قالب یک مجموعه واحد تحت پوشش قرار بدهد. خرید بیمه نامه اعتباری به صورت قرارداد خاص صادراتی که با شرکت خریدار خاصی در خارج بسته می شود نیز قابل انجام است.

در ارتباط با صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز پرداخت بهای صورت وضعیت های انجام خدمات بیمه می شود و چنانچه کارفرمای خارجی مطالبات پیمانکار ایرانی را پرداخت نکنند، ضمن اعلام خسارت از سوی پیمانکار ایرانی میتوانند خسارت خود را از شرکت بیمه دریافت کنند.

همچنین سرمایه گذاران ایرانی در خارج از کشور نیز می توانند سرمایه گذاری های خود را تحت پوشش بیمه های سرمایه گذاری قرار بدهند. بیمه های سرمایه گذاری پوشش هایی هستند که صرفاً ریسک های سیاسی را بیمه می کنند که از نظر نوع خطرات تحت پوشش به نوعی با بیمه های اعتباری صادراتی مشابهت دارند.

اما در عین حال بیمه های سرمایه گذاری صرفاً در رابطه با ریسک های سیاسی است.

عمده ترین خطراتی که در رابطه با بیمه سرمایه گذاری وجود دارد، شامل بیمه مصادره سرمایه گذاری انجام شده توسط کشور میزبان، بیمه خطر عدم انتقال ارز به خارج از کشور میزبان (به دلیل مقررات ارزی خاص وضع شده در آن کشور)، ریسک جنگ و آشوب در کشور میزبان و بیمه لغو قراردادهای سرمایه گذاری توسط دولت میزبان به عنوان چهار ریسک سیاسی عمده در چهارچوب بیمه سرمایه گذاری تحت پوشش قرار می گیرد.

مصاحبه آقای بهزاد گلخو با نشریه دنیای اقتصاد