درخواست صدور و محاسبه بیمه بدنه مشخصات بیمه گذار
Invalid Input
لطفا نام خانوادگی را وارد کنید
Invalid Input
Please write a subject for your message.
Invalid Input
تاریخ تولد دقیق
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
مشخصات بیمه قبلی
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
تاریخ دقیق اتمام بیمه قبلی
Invalid Input
Invalid Input
مشخصات خودرو را لطفا از روی کارت با دقت پر کنید
Invalid Input
لطفا نوع سیستم را وارد کنید سواری یا بارکش یا ... مطابق کارت لطفا
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
بیمه نامه بدنه در حالت عادی شامل تصادفات، سرقت خودرو، آتشسوزی در اثر حادثه، ساعقه و انفجار می باشد. در صورت تمایل می توانید پوششهای زیر را نیز با اضافه نرخ خریداری کنید
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input