انواع بیمه

در این قسمت با انواع بیمه های اموال، اشخاص ، مسئولیت ، تمام خطر مهندسی و نیز بیمه های باربری و غیره آشنا خواهید شد که شامل انواع بیمه باربری ، خودرو، آتش سوزی و پوششهای تکمیلی سرقت، زلزله، طوفان، سیل ، ترکیدگی لوله آب و ... می باشد. 

انواع بیمه

5 112452