بیمه مسئولیت مدیران و ناجیان استخرها

بیمه مسئولیت مدیران و ناجیان استخرها

در استخرهای شنا، شناگران همواره با خطراتی روبروهستند کا این خطرات به دوبخش زیرتفکیک میگردد:

  1. غرق شدن شناگر بعلت عدم نظارت بر امر شنا ازطرف ناجی غریق

  2. صدمات جسمانی دراثرنقص تاسیسات وامکانات استخر مانند:

  • نشت گاز

  • برق گرفتگی

  • مناسب نبودن پوشش محوطه بیرونی استخر و...

درهرحال دراکثرمواردیکه حادثه ای ناگواردراستخر اتفاق می افتد، طبق قانون، ناجی یا مدیریت استخر و یا توامان مسئول شناخته میشوند و ملزم به جبران خسارت هستند که خطرات ذکر شده در این بیمه نامه قابل بیمه نمودن میباشد.

دراین باره سایت روزنامه همشهری 15 دی مینویسد:

در این بیمه نامه دارندگان استخرها و ناجیان می توانند مسئولیت خود را در مقابل خسارت های جانی مصرف کنندگان از این مکان ها تحت پوشش قرار دهند. با توجه به تنوع مراجعه کنندگان به استخرها نیازی نیست که بیمه گزار به طور مشخص بیمه نامه خریداری کند بلکه وی می تواند به صورت کلی محل تحت مدیریت خود را تحت پوشش بیمه مسئولیت قرار دهد، حداکثر تعهد بیمه گر برای جبران خسارت فوت و نقص عضو در این بیمه نامه معادل دیه کامل یک مرد مسلمان است علا وه بر اینکه در بحث هزینه های پزشکی برای هر نفر حداکثر ۱۰ درصد دیه یک فرد مسلمان پرداخت می شود.محاسبه حق بیمه در این نوع بیمه مسئولیت، براساس مساحت استخرها و برای زمان های۳۶، و ۱۲ ماهه محاسبه می شود.

بیمه مسئولیت مدیران و ناجیان استخر

5 34388